Служба предсједника

Служба предсједника Републике обавља савјетодавне, стручно-аналитичке, организационе, администартивне и техничке послове у припреми и спровођењу одлука и аката које доноси предсједник Републике, као и у обављању других Уставом и законом утврђених овлашћења предсједника Републике.

Послови и задаци из надлежности Службе предсједника Републике сврстани су у четири основне организационе јединице:

  • Кабинет предсједника Републике,
  • Одјељење за правне и опште послове,
  • Одјељење за материјално – финансијске послове и
  • Одјељење за технички надзор и одржавање објекта.

За послове и задатке у области интерне ревизије, организована је:

  • Јединица за интерну ревизију.

У оквиру Кабинета предсједника Републике, као унутрашње организационе јединице, образовани су:

  • Биро за односе са јавношћу предсједника Републике и
  • Биро за уставни поредак

Генерални секретар предсједника Републике Српске:

Ђука Хуремовић, дипломирани правник

Шеф Кабинета предсједника Републике Српске:

др Борис Тучић

Савјетници предсједника Републике Српске са заснивањем радног односа:

Душан Петровић

Ирена Лукајић Корица

Александра Мичић

Габи Рачић

Савјетници предсједника Републике Српске без заснивања радног односа:

др Богдана Кољевић

др Слободан Жупљанин

Шеф Бироа за односе са јавношћу:

мр Наташа Сјерић

Координатор Бироа за уставни поредак:

Саша Аулић

Тел:   +387 51 248 100
Факс: +387 51 248 161
E-mail: info@predsjednikrs.net