Предсједница Републике Српске разговарала са представницима туристичких организација и хотелијера из Републике Српске

22/05/2020

Предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић одржала је данас радни састанак са представницима туристичких организација и хотелијера из Републике Српске.

Предсједница Републике Српске изјавила је да је на данашњем састанку договорено да 15. јуна почне кориштење ваучера чији је циљ помоћ туристичком сектору да превазиђе кризу изазвану епидемијом вируса корона, те да субвенцијама буде омогућено грађанима да по повољним условима дио одмора проведу на домаћим дестинацијама.

Предсједница Цвијановић је истакла да је договорено да у првој фази буде емитовано 20.000 ваучера, након тога два пута по 15.000, а ако интересовање буде велико да потом буде омогућено додатно емитовање ваучера.

„За боравак три вечери моћи ће бити кориштен један ваучер, а за боравак четири и више вечери два ваучера по смјештајној јединици. Намјера је да кориштење ваучера почне од 15. јуна“, рекла је предсједница Цвијановић.

Предсједница Српске је истакла да су договорени сви детаљи и да имају пуну подршку људи из сектора туризма и хотелијерства.

„Наша намјера је да емитовањем ваучера помогнемо наш туризам знајући да због проблема изазваних вирусом корона нема више потенцијал када је ријеч о страним гостима који традиционално долазе на дестинације у Српској, али и да субвенцијама помогнемо нашим грађанима да цијели или дио одмора проведу у Републици Српској“, рекла је предсједница Републике.

Према ријечима предсједнице Републике Српске, хотели, бање и остали субјекти су спремни за овај пројекат и кроз своје пакете ће давати и друге стимулансе гостима.

„Они ће дефинисати шта је повољно за одмор породице, омладине или пензионера. Сигурна сам да ће они кроз те додатне пакете ојачати ову понуду и додатно је промовисати. Пројекат ће пратити интензивна промотивна кампања и тек тада ће наши грађани видјети чиме Српска располаже“, нагласила је предсједница Цвијановић.

Према ријечима предсједнице Српске, Министарство трговине и туризма, Привредну комору и пословне субјекте из сектора туризма очекује много посла у техничком смислу у вези са издавањем ваучера и пријавама оних који нуде услугу и оних који ће узимати ваучере.

„Веома са задовољна јер смо Влада, Привредна комора, послодавци из сектора туризма и ја као предсједник Републике, која сам координисала ову активност, дошли до доброг рјешења. У овом лежи велика развојна шанса за домаћи туризам. Не треба све посматрати мрачно, иако нас је вирус корона довео у тешку ситуацију. Према реакцији људи који долазе из ове области, видим да смо направили добар аранжман. Поносна сам на оно што можемо заједно да урадимо“, поручила је предсједница Републике.

Предсједница Српске је навела да је у Србији већ емитовано 500.000 ваучера и да за њих влада велико интересовање грађана.

„Људи су очигледно препознали предност боравка на својој територији с обзиром на изазове који носи свако путовање у иностранство, а у случају заразе и трошкове лијечења и немогућност повратка са далеких дестинација“, рекла је предсједница Цвијановић.

Predsjednica Republike Srpske razgovarala sa predstavnicima turističkih organizacija i hotelijera iz Republike Srpske

22/05/2020

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović održala je danas radni sastanak sa predstavnicima turističkih organizacija i hotelijera iz Republike Srpske.

Predsjednica Republike izjavila je da je na današnjem sastanku sa predstavnicima turističkih organizacija i hotelijera iz Srpske dogovoreno da 15. juna počne korištenje vaučera čiji je cilj pomoć turističkom sektoru da prevaziđe krizu izazvanu epidemijom virusa korona, te da subvencijama bude omogućeno građanima da po povoljnim uslovima dio odmora provedu na domaćim destinacijama.

Predsjednica Cvijanović je istakla da je dogovoreno da u prvoj fazi bude emitovano 20.000 vaučera, nakon toga dva puta po 15.000, a ako interesovanje bude veliko da nakon toga bude omogućeno dodatno emitovanje vaučera.

“Za boravak tri večeri moći će biti korišten jedan vaučer, a za boravak četiri i više večeri dva vaučera po smještajnoj jedinici. Namjera je da korištenje vaučera počne od 15. juna”, rekla je predsjednica Cvijanović.

Predsjednica Srpske je istakla da su dogovoreni svi detalji i da imaju punu podršku ljudi iz sektora turizma i hotelijerstva.

“Naša namjera je da emitovanjem vaučera pomognemo naš turizam znajući da zbog problema izazvanih virusom korona nema više potencijal kada je riječ o stranim gostima koji tradicionalno dolaze na destinacije u Srpskoj, ali i da subvencijama pomognemo našim građanima da cijeli ili dio odmora provedu u Republici Srpskoj”, rekla je predsjednica Republike.

Prema riječima predsjednice Republike Srpske, hoteli, banje i ostali subjekti su spremni za ovaj projekat i kroz svoje pakete će davati i druge stimulanse gostima.

“Oni će definisati šta je povoljno za odmor porodice, omladine ili penzionera. Sigurna sam da će oni kroz te dodatne pakete ojačati ovu ponudu i dodatno je promovisati. Projekat će pratiti intenzivna promotivna kampanja i tek tada će naši građani vidjeti čime Srpska raspolaže”, naglasila je predsjednica Cvijanović.

Prema riječima predsjednice Srpske, Ministarstvo trgovine i turizma, Privrednu komoru i poslovne subjekte iz sektora turizma očekuje mnogo posla u tehničkom smislu u vezi sa izdavanjem vaučera i prijavama onih koji nude uslugu i onih koji će uzimati vaučere.

“Veoma sa zadovoljna jer smo Vlada, Privredna komora, poslodavci iz sektora turizma i ja kao predsjednik Republike, koja sam koordinisala ovu aktivnost, došli do dobrog rješenja. U ovom leži velika razvojna šansa za domaći turizam. Ne treba sve posmatrati mračno, iako nas je virus korona doveo u tešku situaciju. Prema reakciji ljudi koji dolaze iz ove oblasti, vidim da smo napravili dobar aranžman. Ponosna sam na ono što možemo zajedno da uradimo”, poručila je predsjednica Republike.

Predsjednica Srpske je navela da je u Srbiji već emitovano 500.000 vaučera i da za njih vlada veliko interesovanje građana.

“Ljudi su očigledno prepoznali prednost boravka na svojoj teritoriji s obzirom na izazove koji nosi svako putovanje u inostranstvo, a u slučaju zaraze i troškove liječenja i nemogućnost povratka sa dalekih destinacija”, rekla je predsjednica Cvijanović.