Обраћање предсједнице Републике Српске на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске

21/05/2020

Обраћање предсједнице Републике Српске Жељке Цвијановић на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске:

Поштовани предсједниче Народне скупштине Републике Српске,

уважени народни посланици,

предсједниче Владе и уважени министри,

уважени грађани Републике Српске,

Народна скупштина Републике Српске је на својој 12. посебној сједници одржаној 28. марта 2020. године донијела Одлуку о проглашењу ванредног стања за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације  изазване  корона вирусом.

Ова одлука објављена је у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 31 од 2. априла 2020. године, а ступила је на снагу наредног дана од дана објављивања, тј. 3. априла 2020. године.

Проглашењу ванредног стања претходила је Одлука Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске, донесена 16. марта 2020. године.

Проглашење ванредног стања за територију Републике Српске омогућило је  да институције, у условима пандемије, ефикасније рјешавају проблеме  здравствене, социјалне, привредне и хуманитарне природе, у условиома кад Народна скупштина, због рестрикција у погледу кретања и забране окупљања, није у могућности да одржава редовна засједања.  

И као што је познато, у условима ванредног стања, уколико Народна скупштина није у могућности да одржава сједнице, члан 81. Устава Републике Српске прописује да се предсједнику Републике Српске даје овлаштење да доноси уредбе са законском снагом по питањима из надлежности Народне скупштине, те да именује и разрјешава функционере које, у редовним околностима, именује и разрјешава Народна скупштина.

Како је Уставом предвиђено, предсједник Републике Српске уредбе са законском снагом доноси на сопствену иницијативу или на приједлог Владе Републике Српске, те након што прибави мишљење предсједника Народне скупштине Републике Српске.

У складу са уставним овлаштењима предсједника Републике и прописаном процедуром, у периоду трајања ванредног стања на тај начин донесено је 19 уредби са законском снагом, којима су регулисана различита питања у непосредном интересу привредног сектора и грађана Републике Српске. Зависно од питања која се њима регулишу, примјена неких од уредби са законском снагом исцрпљује се у околностима ванредног стања проглашеног за територију Републике Српске, неке ће се примјењивати и у периоду трајања ванредне ситуације, док неке подразумијевају измјене и допуне постојећих законских рјешења, те је самим тим њихова примјена перманентнијег карактера.

Битно је нагласити да су све уредбе са законском снагом донесене искључиво на приједлог Владе Републике Српске и, наравно, уз претходно прибављено мишљење предсједника Народне скупштине Републике Српске. Дакле, и поред могућности које предвиђа Устав, ниједна уредба са законском снагом није донесена самоиницијативно.

Такође треба нагласити да су њиховом доношењу претходиле консултације током којих су предсједник Владе и ресорни министри образлагали сврху доношења и садржај ових уредби, а овим консултацијама су, поред предсједника Републике, присуствовали и предсједник Народне скупштине који је и предсједник скупштинског Одбора за уставна питања, као и предсједница скупштинског Одбора за законодавна питања.

Узимајући у обзир потребу што хитнијег ступања на снагу предметних уредби са законском снагом у ванредним околностима, у складу са ставом 1. члана 109. Устава Републике Српске, уз сваку донесену уредбу са законском снагом донесена је и одлука којом је констатовано постојање нарочито оправданих разлога за њено пријевремено ступање на снагу, тј. наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске.

Као што је речено, кроз наведену уставну процедуру, током трајања ванредног стања у Републици Српској, донесено је укупно 19 оваквих уредби, а то су:

1. Уредба са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања,

коју је израдило МУП, а предлагач била Влада Републике Српске и која је донесена и објављена 6. априла 2020.г. у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 32, а ступила на снагу 7. априла 2020. године.

Циљ њеног доношења, како је то и образложено од стране предлагача, био је спречавање ширења дезинформација  у циљу манипулације постојећим стањем и изазивања панике становништва, што би посљедично отежало рад институција у борби против епидемије и умањило могућност становништва да добије тачне информације, што је од пресудног значаја у оваквим кризним ситуацијама. Треба рећи да су слична правна рјешења донијеле или су већ имале у својим законским актима све земље региона, али и одређене чланице ЕУ.  

2. Уредба са законском снагом о престанку важења Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања

Ова Уредба са законском снагом донесена је, на приједлог Владе Републике Српске, 16. априла 2020. године, те истог дана објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 38, а ступила на снагу наредног дана. Донесена је на основу процјене да се прописане мјере за сузбијање ширења епидемије у највећој мјери поштују, те да се смањила могућност како за манипулацију информацијама, тако и за нарушавање реда и мира и изазивања нереда у условима епидемије, односно ванредног стања.

3. Уредба са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске,

коју је израдило Министарство правде, а предложила Влада Републике Српске и која је  донесена 6. априла 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 32. истог дана, а ступила на снагу 7. априла 2020. године.

Њена сврха је регулисање рокова и провођења судских поступака за вријеме трајања ванредног стања, у циљу заштите здравља, али и права грађана у већ започетим судским поступцима, посебно у контексту суспензије прописаних рокова за провођење процесних и материјалних радњи, изузев када је ријеч о хитним поступцима који су Уредбом прецизно дефинисани.

4. Уредба са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване корона вирусом,

која је донесена на приједлог Министарства  финансија, односно Владе Републике Српске,  10. априла 2020. године, те истог дана објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 35, а ступила на снагу 11. априла 2020. године.

Њоме је прописан сет пореских мјера за вријеме ванредног стања, у циљу ублажавања економских посљедица, те смањења неликвидности пореских обвезника до којег је дошло усљед епидемије. Ове мјере односе се на продужење рока за подношење годишњих пореских пријава, продужење рока за измирење пореских обавеза, одлагање укидања рјешења о одгођеном плаћању пореских обавеза и сл, а њихови корисници су субјекти који су или због посљедица пандемије или због донесених мјера морали престати са пословним активностима, или су суочени са озбиљним проблемима у свом пословању. Уз продужење рокова за плаћање пореских обавеза, посебно важна предвиђена мјера подршке привреди је и обезбјеђење средстава за исплату плата, доприноса и пореских обавеза за март, односно април 2020. године из средстава Фонда солидарности за обнову Републике Српске.

5. Уредба са законском снагом о роковима и  поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима

коју је предложило Министарство управе и локалне самоуправе, односно Влада Републике Српске и која је донесена 10. априла 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 35 истог дана,  а ступила на снагу 11. априла 2020. године.

Њоме се, у циљу заштите здравља грађана, али и њихових права у оквиру управних поступака и поступака регулисаним посебним материјалним прописима за вријеме ванредног стања, регулише низ питања везаних за рокове, те процесне и материјалне радње у оквиру управних и поступака уређених посебним материјалним прописима.

6. Уредба са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању

донесена на основу приједлога Министaрства просвјете и културе, односно Владе Републике Српске,  10 априла 2020.г. те истог дана објављена у Службеном гласнику Републике Српске бр. 35, а ступила на снагу наредног дана.

Њоме је обезбијеђен правни оквир за наставак наставног процеса у ванредним околностима, и успјешно окончање школске године у основним школама, те регулисала и друга питања, попут измјене школског календара или уписа ђака у први или виши разред наредне школске године. Посебно важно било је увођење института наставе на даљину, посредством различитих средстава електронске комуникације, и дефинисање начина оцјењивања ђака, у циљу успјешног окончања школске године.

7. Уредба са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању

донесена је такође 10. априла 2020. године, те истог дана објављена у Службеном гласнику Републике Српске бр. 35, а ступила на снагу 11. априла 2020. године.

Њоме је извршена интервенција у сфери  средњег образовања, како би се омогућио наставак наставног процеса посредством учења на даљину и окончање текуће школске године, те ријешила и нека друга питања, од утврђивања модалитета оцјењивања ђака и закључења оцјена, до питања могуће измјене школског календара или уписа ђака у први, односно више разреде средњих школа у наредној школској години. 

8. Уредба са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу

донесена је на приједлог Министарства финансија, односно Владе Републике Српске,  10. априла 2020. године, те истог дана објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 35, а ступила на снагу наредног дана.

Донесена је с циљем да се приређивачи игара на срећу, којима је забрањено обављање дјелатности усљед пандемије, ослободе обавеза плаћања најниже прописаних износа накнада из Закона о играма на срећу, сразмјерно времену трајања забране у конкретном мјесецу, а олакшица се односи на оне приређиваче који не обављају дјелатност усљед прописаних мјера и за које није утврђено кршење предметне забране.

9. Уредба са законском снагом о допунама Закона о високом образовању

коју је израдило Министарство за научно – технолошки развој, високо образовање и информационо друштво, а предложила Влада Републике Српске и која је донесена 24. априла 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 40 од 24. априла 2020. године, а ступила на снагу наредног дана.

Њоме се интервенисало у области високог образовања како би се омогућио наставак наставног процеса у текућој академској  години кроз институт наставе на даљину, те утврдили модалитети рјешавања и других питања,  попут испитних рокова, како би се актуелна академска година успјешно окончала, а студентима омогућило да извршавају своје обавезе.

10. Уредба са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске

Израђивач ове Уредбе је Министарство финансија, а предлагач Влада Републике Српске. Донесена је 15. априла 2020. године, кад је објављена и у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 37,  а ступила на снагу 16. априла 2020. године.

Њоме је регулисано питање обнове Републике Српске и надокнаде штете проузроковане пандемијом и мјерама које су донесене у циљу спречавања ширења вируса корона, те дефинише статус, управне органе, начин дјеловања, права и обавезе, изворе финансирања, вршење надзора, те друга релевантна питања везана за Фонд солидарности, који је, са својим проширеним овлаштењима и капацитетима, у складу са захтјевима постојеће ситуације изазване пандемијом вируса корона, замијенио Фонд солидарности успостављен 2014. године након великих поплава.

11. Уредба са законском снагом о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести

донесена на приједлог Министарства здравља и социјалне заштите, односно Владе Републике Српске 30. априла 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 42 истог дана, а ступила на снагу 1. маја 2020. године.

Њоме се регулише низ питања везаних за провођење епидемиолошког надзора, у категорију заразних болести сврстава се и обољење изазвано висуром корона – ковид 19, прописују овлаштења за доношење општих и посебних мјера надзора и спречавања ширења овог заразног обољења, прописују права и обавезе како субјеката који спроводе надзор, тако и оних на које се предметне мјере односе, те прописују и одређене санкције за евентуално кршење прописаних заштитних мјера.

12. Уредба са законском снагом о допунама Закона о социјалној заштити

коју је, такође, израдило Министарство здравља, а предложила Влада Републике Српске, и која је  донесена 30. априла 2020. године и објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 42 истог дана, а ступила на снагу 1. маја 2020. године.

Донесена је с циљем да се лицима до 18 година старости, за вријеме трајања ванредне ситуације или ванредног стања, омогући утврђивање висине тјелесног оштећења у складу са прописима којима се врши медицинско вјештачење у пензијском и инвалидском осигурању, а право на личну инвалиднину које произилази из овако утврђене висине тјелесног оштећења, утврђује се привременим рјешењем које је на снази док се не спроведе, условно речено, редовни поступак у складу са чланом 25. став 2. Закона о социјалној заштити.

13. Уредба са законском снагом о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој за финансирање „Хитног пројекта COVID 19 за БиХ“

коју је израдило Министарство финансија, а предложила Влада Републике Српске. Донесена је 30. априла 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 42 истог дана, а ступила на снагу 1. маја 2020. године.

Њоме се прихвата задужење Републике Српске код Свјетске банке, односно Међународне банке за обнову и развој за финансирање „Хитног пројекта Ковид 19 за БиХ“, у износу од 13.240.100 евра, што представља 40% од укупне вриједности Пројекта за БиХ у износу од 33.100.000 евра, те наводе услови кредитног задужења: рок отплате од 32 године, са одгодом рока плаћања од 7 година, који је урачунат у рок отплате; каматна стопа је референтна стопа плус фиксна маржа, а приступна такса износи 0.25% од вриједности Пројекта, једнократно; комисиона провизија износи 0.25% годишње на одобрена а неповучена средства; главница и камата се отплаћују полугодишње 15. фебруара и 15. августа; валута плаћања је евро.

14. Уредба са законском снагом о измјенама и допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице ауто – пута „9. јануар“ Бања Лука – Добој

Израђивач Приједлога уредбе је Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове, а предлагач Влада Републике Српске. Донесена је 30. априла 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 42 од 30. априла 2020. године, а ступила на снагу 1. маја 2020. године.

Њоме се проширује предмет регулисања Закона и на финансирање извођења геодетско – техничких радова за потребе посебног поступка експропријације, детаљно уређују сви аспекти посебног поступка експропријације, права и обавезе субјеката који учествују у поступку, укључујући и привременог заступника, као новог института у поступку, и вјештака, те прописује да ће поступци који су започети по одредбама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице ауто – пута „9. јануар“ Бања Лука – Добој, а које су важиле у моменту покретања посебног поступка експропријације, бити окончани у складу са тим одредбама.

15. Уредба са законском снагом о допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто – пута и гасовода дионице Вукосавље – Брчко и Брчко – Рача

коју је израдила Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове, а предложила Влада Републике Српске. Донесена је 30. априла 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 42 истог дана, а ступила на снагу  1. маја 2020. године.

Њоме се прописује да у случају проглашења ванредне ситуације или ванредног стања посебан поступак експропријације, у којем као странка учествује лице којем је органичено право кретања, а које је у могућности да се одазове на позив службеног лица за учешће у овом поступку, бити одржан у терминима одређеним у складу са мјерама и препорукама надлежних органа. Уводи се институт привременог заступника, те детаљно регулишу сви аспекти посебног поступка експропријације, права и обавезе субјеката који учествују у поступку, укључујући и привременог заступника и вјештака, те прописује да ће поступци који су започети по одредбама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто – пута и гасовода дионице Вукосавље – Брчко и Брчко – Рача, а које су важиле у моменту покретања посебног поступка експропријације, бити окончани у складу са тим одредбама.

16. Уредба са законском снагом о допуни Закона о Гарантном фонду Републике Српске

коју је израдило Министарство финансија, а предложила Влада Републике Српске и која је донесена 8. маја 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 44 од 8. маја 2020. године, а ступила на снагу наредног дана.

Њоме се прописују релевантни инструменти финансијске подршке и врше допуне Закона о Гарантном фонду Републике Српске, увођењем четири нова члана (7а, 7б,7в и 7г) којима се проширују функције Фонда, уводи категорија гарантних програма у општем економском интересу ради олакшавања приступа финансијским средствима и ублажавања посљедица посебних околности по привреду Републике Српске, те детаљно прописују права и обавезе Фонда у свим аспектима процеса управљања гарантним програмима, те друга релевантна питања.

17. Уредба са законском снагом о допунама Закона о здравственом осигурању

коју је израдило Министaрство здравља и социјалне заштите, а предложила Влада Републике Српске. Донесена је 8. маја 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 44 истог дана, а ступила на снагу 9. маја 2020. године.

Њоме се, уважавајући епидемиолошку ситуацију у Републици Српској, врши допуна Закона о здравствном осигурању увођењем новог члана 53а, којим се прописује да финансирање здравствене заштите за грађане Републике Српске који немају утврђено својство осигураног лица у обавезном здравственом осигурању за вријеме трајања ванредне ситуације или ванредног стања за територију Републике Српске, сноси Фонд здравственог осигурања Републике Српске, а средства за ову намјену обезбјеђују се из буџета Републике Српске.

Такође, допуна се врши и увођењем члана 85в, којим се прописује да финансирање здравствене заштите за грађане Републике Српске који немају утврђено својство осигураног лица у обавезном здравственом осигурању до дана ступања на снагу ове уредбе, обезбјеђује Фонд здравственог осигурања од дана проглашења ванредне ситуације за територију Републике Српске усљед пандемије вируса корона. Како је у погледу овог новог члана 85в ријеч о класичном ретроактивном дејству, при доношењу Уредбе са законском снагом и Одлуке о њеном пријевременом ступању на снагу, донесена је и Одлука о постојању општег интереса за одређивање повратног дејства одредбе члана 85в Закона о здравственом осигурању, која је такође објављена у истом издању Службеног гласника Републике Српске.   

18. Уредба са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске

донесена на приједлог Министарства финансија, односно Владе Републике Српске 14. маја 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 46. од 14. маја 2020. године, а ступила на снагу 15. маја 2020. године.

Њоме се успоставља Компензациони фонд Републике Српске, који преузима права и обавезе Фонда солидарности за обнову Републике Српске у дијелу који се односи на санирање посљедица и штете усљед ширења заразне болести проузроковане вирусом корона, а у складу са потребом прилагођавања појединим међународним стандардима и захтјевима иностраних донатора, зајмодаваца, односно кредитора.

Уредбом се дефинишу функције и надлежности Компензационог фонда, његов статус, дјелатност, организација, извори средстава, управљање и располагање намјенским средствима, те јавност рада, извјештавање и надзор над прикупљањем, додјелом, односно распоређивањем прикупљених намјенских средстава.

Корисници средстава из Компензациног фонда су предузетници, односно пословни субјекти који су претрпјели штету усљед пандемије вируса корона, Завод за запошљавање Републике Српске кроз субвенционисање доприноса за незапосленост проузроковане пандемијом вируса корона, здравствени сектор Републике Српске кроз финансирање увећаних трошкова насталих усљед пандемије, те запослени у јавном сектору који су обављали своју дужност у посебно отежаним условима пандемије вируса корона.

Права и одговорности оснивача Компензационог фонда, који ужива својство правног лица са јавним овлаштењима, врши Влада Републике Српске, а орган који непосредно руководи Компензационим фондом је Управни одбор од седам чланова, којег именује Влада Републике Српске.

Извори финансирања Компензационог фонда су буџетска средства Републике Српске, домаћи и инострани зајмови и кредити, домаће или иностране донације и друга средства у складу са посебним прописима. На интернет страници Владе Републике Српске објављују се мјесечни извјештаји о прикупљеним и додијељеним средствима са рачуна Компензационог фонда. Услове, кориснике, обим, критеријуме и друга питања од значаја прописује Влада својим актима, на приједлог Управног одбора Фонда, док надзор над прикупљањем и додјелом средстава Компензационог фонда врши радно тијело којим предсједава представник највеће опозиционе партије у Народној скупштини Републике Српске, те Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске.  Изузетак представљају средства из иностраних зајмова или кредита, над којима се надзор врши у складу са правилима и процедурама иностраних зајмодаваца или кредитора.

19. Уредба са законском снагом о измјенама и допунама Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID – 19 изазване корона вирусом

Израђивач Приједлога уредбе Министарство финансија, а предлагач Влада Републике Српске. Донесена је 14. маја 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 46. истог дана, а ступила на снагу 15. маја 2020. године.

Њоме се интервенише у члан 12. претходно донесене Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед корона вируса,  објављене 10. априла 2020. године, увођењем става 2., којим се обавеза обезбјеђења средстава из Фонда солидарности за исплату плата, плаћање пореза и доприноса за привредне субјекте, којима је због одлуке штаба за ванредне ситуације забрањено обављање пословне дјелатности, продужава и на мјесец мај 2020. године.

И на крају,  потребно је дати и још пар напомена.

Осим што су ове уредбе објављене у Службеном гласнику Републике Српске, о њиховом доношењу и садржају јавност је редовно обавјештавана и путем средстава јавног информисања.

Такође, кад је ријеч о њиховом трајању, треба напоменути да ће три од деветнаест уредби престати да важе даном ступања на снагу Одлуке о укидању ванредног стања у Републици Српској, а то су Уредба са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске, Уредба са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима и Уредба са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игaра на срећу.

Уредба са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања већ је престала да важи 17. априла 2020. године, а остале уредбе ће остати у примјени док се не релизују Владине мјере, које су уредбама предвиђене или док се поједине одредбе ових уредби не преузму, односно уграде у текст закона који регулишу предметне области као што су Закони о основном, средњем и високом образовању, Закон о социјалној заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о заштити становништва од заразних болести и сл.

Такође, приликом доношења ових уредби водило се рачуна да се њима регулишу само она питања која су релевантна за ванредно стање.

У складу са ставом 2. члана 81. Устава Републике Српске, којим је прописано да се уредбе са законском снагом, односно одлуке о именовању и разрјешењу које предсједник Републике Српске доноси за вријеме трајања ванредног стања, подносе на потврду Народној скупштини Републике Српске чим она буде у могућности да се састане, поднесен је захтјев за сазивање ове сједнице Народне скупштине како би се провела расправа и приступило верификацији уредби са законском снагом које су донесене за вријеме трајања ванредног стања у Републици Српској.

Хвала на пажњи.

Obraćanje predsjednice Republike Srpske na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske

21/05/2020

Obraćanje predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske:

Poštovani predsjedniče Narodne skupštine Republike Srpske,

Uvaženi narodni poslanici,

Predsjedniče Vlade i uvaženi ministri,

Uvaženi građani Republike Srpkse,

Narodna skupština Republike Srpske je na svojoj 12. posebnoj sjednici održanoj 28. marta 2020. godine donijela Odluku o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije izazvane korona virusom.

Ova odluka objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 31 od 2. aprila 2020. godine, a stupila je na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 3. aprila 2020. godine.

Proglašenju vanrednog stanja prethodila je Odluka Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske, donesena 16. marta 2020. godine.

Proglašenje vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske omogućilo je da institucije, u uslovima pandemije, efikasnije rješavaju probleme zdravstvene, socijalne, privredne i humanitarne prirode, u uslovioma kad Narodna skupština, zbog restrikcija u pogledu kretanja i zabrane okupljanja, nije u mogućnosti da održava redovna zasjedanja.

I kao što je poznato, u uslovima vanrednog stanja, ukoliko Narodna skupština nije u mogućnosti da održava sjednice, član 81. Ustava Republike Srpske propisuje da se predsjedniku Republike Srpske daje ovlaštenje da donosi uredbe sa zakonskom snagom po pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine, te da imenuje i razrješava funkcionere koje, u redovnim okolnostima, imenuje i razrješava Narodna skupština.

Kako je Ustavom predviđeno, predsjednik Republike Srpske uredbe sa zakonskom snagom donosi na sopstvenu inicijativu ili na prijedlog Vlade Republike Srpske, te nakon što pribavi mišljenje predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske.

U skladu sa ustavnim ovlaštenjima predsjednika Republike i propisanom procedurom, u periodu trajanja vanrednog stanja na taj način doneseno je 19 uredbi sa zakonskom snagom, kojima su regulisana različita pitanja u neposrednom interesu privrednog sektora i građana Republike Srpske. Zavisno od pitanja koja se njima regulišu, primjena nekih od uredbi sa zakonskom snagom iscrpljuje se u okolnostima vanrednog stanja proglašenog za teritoriju Republike Srpske, neke će se primjenjivati i u periodu trajanja vanredne situacije, dok neke podrazumijevaju izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja, te je samim tim njihova primjena permanentnijeg karaktera.

Bitno je naglasiti da su sve uredbe sa zakonskom snagom donesene isključivo na prijedlog Vlade Republike Srpske i, naravno, uz prethodno pribavljeno mišljenje predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Dakle, i pored mogućnosti koje predviđa Ustav, nijedna uredba sa zakonskom snagom nije donesena samoinicijativno.

Takođe treba naglasiti da su njihovom donošenju prethodile konsultacije tokom kojih su predsjednik Vlade i resorni ministri obrazlagali svrhu donošenja i sadržaj ovih uredbi, a ovim konsultacijama su, pored predsjednika Republike, prisustvovali i predsjednik Narodne skupštine koji je i predsjednik skupštinskog Odbora za ustavna pitanja, kao i predsjednica skupštinskog Odbora za zakonodavna pitanja.

Uzimajući u obzir potrebu što hitnijeg stupanja na snagu predmetnih uredbi sa zakonskom snagom u vanrednim okolnostima, u skladu sa stavom 1. člana 109. Ustava Republike Srpske, uz svaku donesenu uredbu sa zakonskom snagom donesena je i odluka kojom je konstatovano postojanje naročito opravdanih razloga za njeno prijevremeno stupanje na snagu, tj. narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

Kao što je rečeno, kroz navedenu ustavnu proceduru, tokom trajanja vanrednog stanja u Republici Srpskoj, doneseno je ukupno 19 ovakvih uredbi, a to su:

 1. Uredba sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja,
 

koju je izradilo MUP, a predlagač bila Vlada Republike Srpske i koja je donesena i objavljena 6. aprila 2020.g. u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 32, a stupila na snagu 7. aprila 2020. godine.

Cilj njenog donošenja, kako je to i obrazloženo od strane predlagača, bio je sprečavanje širenja dezinformacija u cilju manipulacije postojećim stanjem i izazivanja panike stanovništva, što bi posljedično otežalo rad institucija u borbi protiv epidemije i umanjilo mogućnost stanovništva da dobije tačne informacije, što je od presudnog značaja u ovakvim kriznim situacijama. Treba reći da su slična pravna rješenja donijele ili su već imale u svojim zakonskim aktima sve zemlje regiona, ali i određene članice EU.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o prestanku važenja Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja
 

Ova Uredba sa zakonskom snagom donesena je, na prijedlog Vlade Republike Srpske, 16. aprila 2020. godine, te istog dana objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 38, a stupila na snagu narednog dana. Donesena je na osnovu procjene da se propisane mjere za suzbijanje širenja epidemije u najvećoj mjeri poštuju, te da se smanjila mogućnost kako za manipulaciju informacijama, tako i za narušavanje reda i mira i izazivanja nereda u uslovima epidemije, odnosno vanrednog stanja.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske,
 

koju je izradilo Ministarstvo pravde, a predložila Vlada Republike Srpske i koja je donesena 6. aprila 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 32. istog dana, a stupila na snagu 7. aprila 2020. godine.

Njena svrha je regulisanje rokova i provođenja sudskih postupaka za vrijeme trajanja vanrednog stanja, u cilju zaštite zdravlja, ali i prava građana u već započetim sudskim postupcima, posebno u kontekstu suspenzije propisanih rokova za provođenje procesnih i materijalnih radnji, izuzev kada je riječ o hitnim postupcima koji su Uredbom precizno definisani.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane korona virusom,
 

koja je donesena na prijedlog Ministarstva finansija, odnosno Vlade Republike Srpske, 10. aprila 2020. godine, te istog dana objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 35, a stupila na snagu 11. aprila 2020. godine.

Njome je propisan set poreskih mjera za vrijeme vanrednog stanja, u cilju ublažavanja ekonomskih posljedica, te smanjenja nelikvidnosti poreskih obveznika do kojeg je došlo usljed epidemije. Ove mjere odnose se na produženje roka za podnošenje godišnjih poreskih prijava, produženje roka za izmirenje poreskih obaveza, odlaganje ukidanja rješenja o odgođenom plaćanju poreskih obaveza i sl, a njihovi korisnici su subjekti koji su ili zbog posljedica pandemije ili zbog donesenih mjera morali prestati sa poslovnim aktivnostima, ili su suočeni sa ozbiljnim problemima u svom poslovanju. Uz produženje rokova za plaćanje poreskih obaveza, posebno važna predviđena mjera podrške privredi je i obezbjeđenje sredstava za isplatu plata, doprinosa i poreskih obaveza za mart, odnosno april 2020. godine iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima uređenim posebnim materijalnim propisima
 

koju je predložilo Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, odnosno Vlada Republike Srpske i koja je donesena 10. aprila 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 35 istog dana, a stupila na snagu 11. aprila 2020. godine.

Njome se, u cilju zaštite zdravlja građana, ali i njihovih prava u okviru upravnih postupaka i postupaka regulisanim posebnim materijalnim propisima za vrijeme vanrednog stanja, reguliše niz pitanja vezanih za rokove, te procesne i materijalne radnje u okviru upravnih i postupaka uređenih posebnim materijalnim propisima.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju
 

donesena na osnovu prijedloga Ministarstva prosvjete ikulture, odnosno Vlade Republike Srpske, 10 aprila 2020.g. te istog dana objavljena u Službenomglasniku Republike Srpske br. 35, a stupila na snagu narednog dana.

Njome je obezbijeđen pravni okvir za nastavak nastavnog procesa u vanrednim okolnostima, i uspješno okončanje školske godine u osnovnim školama, te regulisala i druga pitanja, poput izmjene školskog kalendara ili upisa đaka u prvi ili viši razred naredne školske godine. Posebno važno bilo je uvođenje instituta nastave na daljinu, posredstvom različitih sredstava elektronske komunikacije, i definisanje načina ocjenjivanja đaka, u cilju uspješnog okončanja školske godine.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o izmjeni i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 

donesena je takođe 10. aprila 2020. godine, te istog dana objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske br. 35, a stupila na snagu 11. aprila 2020. godine.

Njome je izvršena intervencija u sferi srednjeg obrazovanja, kako bi se omogućio nastavak nastavnog procesa posredstvom učenja na daljinu i okončanje tekuće školske godine, te riješila i neka druga pitanja, od utvrđivanja modaliteta ocjenjivanja đaka i zaključenja ocjena, do pitanja moguće izmjene školskog kalendara ili upisa đaka u prvi, odnosno više razrede srednjih škola u narednoj školskoj godini.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o oslobađanju plaćanja naknada za priređivanje igara na sreću
 

donesena je na prijedlog Ministarstva finansija, odnosno Vlade Republike Srpske, 10. aprila 2020. godine, te istog dana objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 35, a stupila na snagu narednog dana.

Donesena je s ciljem da se priređivači igara na sreću, kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti usljed pandemije, oslobode obaveza plaćanja najniže propisanih iznosa naknada iz Zakona o igrama na sreću, srazmjerno vremenu trajanja zabrane u konkretnom mjesecu, a olakšica se odnosi na one priređivače koji ne obavljaju djelatnost usljed propisanih mjera i za koje nije utvrđeno kršenje predmetne zabrane.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 

koju je izradilo Ministarstvo za naučno – tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, a predložila Vlada Republike Srpske i koja je donesena 24. aprila 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 40 od 24. aprila 2020. godine, a stupila na snagu narednog dana.

Njome se intervenisalo u oblasti visokog obrazovanja kako bi se omogućio nastavak nastavnog procesa u tekućoj akademskoj godini kroz institut nastave na daljinu, te utvrdili modaliteti rješavanja i drugih pitanja, poput ispitnih rokova, kako bi se aktuelna akademska godina uspješno okončala, a studentima omogućilo da izvršavaju svoje obaveze.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske
 

Izrađivač ove Uredbe je Ministarstvo finansija, a predlagač Vlada Republike Srpske. Donesena je 15. aprila 2020. godine, kad je objavljena i u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 37, a stupila na snagu 16. aprila 2020. godine.

Njome je regulisano pitanje obnove Republike Srpske i nadoknade štete prouzrokovane pandemijom i mjerama koje su donesene u cilju sprečavanja širenja virusa korona, te definiše status, upravne organe, način djelovanja, prava i obaveze, izvore finansiranja, vršenje nadzora, te druga relevantna pitanja vezana za Fond solidarnosti, koji je, sa svojim proširenim ovlaštenjima i kapacitetima, u skladu sa zahtjevima postojeće situacije izazvane pandemijom virusa korona, zamijenio Fond solidarnosti uspostavljen 2014. godine nakon velikih poplava.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
 

donesena na prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, odnosno Vlade Republike Srpske 30. aprila 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 42 istog dana, a stupila na snagu 1. maja 2020. godine.

Njome se reguliše niz pitanja vezanih za provođenje epidemiološkog nadzora, u kategoriju zaraznih bolesti svrstava se i oboljenje izazvano visurom korona – kovid 19, propisuju ovlaštenja za donošenje opštih i posebnih mjera nadzora i sprečavanja širenja ovog zaraznog oboljenja, propisuju prava i obaveze kako subjekata koji sprovode nadzor, tako i onih na koje se predmetne mjere odnose, te propisuju i određene sankcije za eventualno kršenje propisanih zaštitnih mjera.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti
 

koju je, takođe, izradilo Ministarstvo zdravlja, a predložila Vlada Republike Srpske, i koja je donesena 30. aprila 2020. godine i objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 42 istog dana, a stupila na snagu 1. maja 2020. godine.

Donesena je s ciljem da se licima do 18 godina starosti, za vrijeme trajanja vanredne situacije ili vanrednog stanja, omogući utvrđivanje visine tjelesnog oštećenja u skladu sa propisima kojima se vrši medicinsko vještačenje u penzijskom i invalidskom osiguranju, a pravo na ličnu invalidninu koje proizilazi iz ovako utvrđene visine tjelesnog oštećenja, utvrđuje se privremenim rješenjem koje je na snazi dok se ne sprovede, uslovno rečeno, redovni postupak u skladu sa članom 25. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje „Hitnog projekta COVID 19 za BiH“
 

koju je izradilo Ministarstvo finansija, a predložila Vlada Republike Srpske. Donesena je 30. aprila 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 42 istog dana, a stupila na snagu 1. maja 2020. godine.

Njome se prihvata zaduženje Republike Srpske kod Svjetske banke, odnosno Međunarodne banke za obnovu i razvoj za finansiranje „Hitnog projekta Kovid 19 za BiH“, u iznosu od 13.240.100 evra, što predstavlja 40% od ukupne vrijednosti Projekta za BiH u iznosu od 33.100.000 evra, te navode uslovi kreditnog zaduženja: rok otplate od 32 godine, sa odgodom roka plaćanja od 7 godina, koji je uračunat u rok otplate; kamatna stopa je referentna stopa plus fiksna marža, a pristupna taksa iznosi 0.25% od vrijednosti Projekta, jednokratno; komisiona provizija iznosi 0.25% godišnje na odobrena a nepovučena sredstva; glavnica i kamata se otplaćuju polugodišnje 15. februara i 15. avgusta; valuta plaćanja je evro.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto – puta „9. januar“ Banja Luka – Doboj
 

Izrađivač Prijedloga uredbe je Republička uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove, a predlagač Vlada Republike Srpske. Donesena je 30. aprila 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 42 od 30. aprila 2020. godine, a stupila na snagu 1. maja 2020. godine.

Njome se proširuje predmet regulisanja Zakona i nafinansiranje izvođenja geodetsko – tehničkih radova za potrebe posebnog postupkaeksproprijacije, detaljno uređuju svi aspekti posebnog postupka eksproprijacije,prava i obaveze subjekata koji učestvuju u postupku, uključujući i privremenogzastupnika, kao novog instituta u postupku, i vještaka, te propisuje da ćepostupci koji su započeti po odredbama Zakona o posebnom postupkueksproprijacije radi izgradnje auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto –puta „9. januar“ Banja Luka – Doboj, a koje su važile u momentu pokretanja posebnogpostupka eksproprijacije, biti okončani u skladu sa tim odredbama.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto – puta i gasovoda dionice Vukosavlje – Brčko i Brčko – Rača
 

koju je izradila Republička uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove, a predložila Vlada Republike Srpske. Donesena je 30. aprila 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 42 istog dana, a stupila na snagu 1. maja 2020. godine.

Njome se propisuje da u slučaju proglašenja vanredne situacije ili vanrednog stanja poseban postupak eksproprijacije, u kojem kao stranka učestvuje lice kojem je organičeno pravo kretanja, a koje je u mogućnosti da se odazove na poziv službenog lica za učešće u ovom postupku, biti održan u terminima određenim u skladu sa mjerama i preporukama nadležnih organa. Uvodi se institut privremenog zastupnika, te detaljno regulišu svi aspekti posebnog postupka eksproprijacije, prava i obaveze subjekata koji učestvuju u postupku, uključujući i privremenog zastupnika i vještaka, te propisuje da će postupci koji su započeti po odredbama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto – puta i gasovoda dionice Vukosavlje – Brčko i Brčko – Rača, a koje su važile u momentu pokretanja posebnog postupka eksproprijacije, biti okončani u skladu sa tim odredbama.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o dopuni Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske
 

koju je izradilo Ministarstvo finansija, a predložila Vlada Republike Srpske i koja je donesena 8. maja 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 44 od 8. maja 2020. godine, a stupila na snagu narednog dana.

Njome se propisuju relevantni instrumenti finansijske podrške i vrše dopune Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske, uvođenjem četiri nova člana (7a, 7b,7v i 7g) kojima se proširuju funkcije Fonda, uvodi kategorija garantnih programa u opštem ekonomskom interesu radi olakšavanja pristupa finansijskim sredstvima i ublažavanja posljedica posebnih okolnosti po privredu Republike Srpske, te detaljno propisuju prava i obaveze Fonda u svim aspektima procesa upravljanja garantnim programima, te druga relevantna pitanja.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 

koju je izradilo Ministarstvo zdravlja i socijalnezaštite, a predložila Vlada Republike Srpske. Donesena je 8. maja 2020. godine,objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 44 istog dana, a stupilana snagu 9. maja 2020. godine.

Njome se, uvažavajući epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj, vrši dopuna Zakona o zdravstvnom osiguranju uvođenjem novog člana 53a, kojim se propisuje da finansiranje zdravstvene zaštite za građane Republike Srpske koji nemaju utvrđeno svojstvo osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom osiguranju za vrijeme trajanja vanredne situacije ili vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske, snosi Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a sredstva za ovu namjenu obezbjeđuju se iz budžeta Republike Srpske.

Takođe, dopuna se vrši i uvođenjem člana 85v, kojim se propisuje da finansiranje zdravstvene zaštite za građane Republike Srpske koji nemaju utvrđeno svojstvo osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom osiguranju do dana stupanja na snagu ove uredbe, obezbjeđuje Fond zdravstvenog osiguranja od dana proglašenja vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske usljed pandemije virusa korona. Kako je u pogledu ovog novog člana 85v riječ o klasičnom retroaktivnom dejstvu, pri donošenju Uredbe sa zakonskom snagom i Odluke o njenom prijevremenom stupanju na snagu, donesena je i Odluka o postojanju opšteg interesa za određivanje povratnog dejstva odredbe člana 85v Zakona o zdravstvenom osiguranju, koja je takođe objavljena u istom izdanju Službenog glasnika Republike Srpske.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske
 

donesena na prijedlog Ministarstva finansija, odnosno Vlade Republike Srpske 14. maja 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 46. od 14. maja 2020. godine, a stupila na snagu 15. maja 2020. godine.

Njome se uspostavlja Kompenzacioni fond Republike Srpske, koji preuzima prava i obaveze Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske u dijelu koji se odnosi na saniranje posljedica i štete usljed širenja zarazne bolesti prouzrokovane virusom korona, a u skladu sa potrebom prilagođavanja pojedinim međunarodnim standardima i zahtjevima inostranih donatora, zajmodavaca, odnosno kreditora.

Uredbom se definišu funkcije i nadležnosti Kompenzacionog fonda, njegov status, djelatnost, organizacija, izvori sredstava, upravljanje i raspolaganje namjenskim sredstvima, te javnost rada, izvještavanje i nadzor nad prikupljanjem, dodjelom, odnosno raspoređivanjem prikupljenih namjenskih sredstava.

Korisnici sredstava iz Kompenzacinog fonda su preduzetnici, odnosno poslovni subjekti koji su pretrpjeli štetu usljed pandemije virusa korona, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske kroz subvencionisanje doprinosa za nezaposlenost prouzrokovane pandemijom virusa korona, zdravstveni sektor Republike Srpske kroz finansiranje uvećanih troškova nastalih usljed pandemije, te zaposleni u javnom sektoru koji su obavljali svoju dužnost u posebno otežanim uslovima pandemije virusa korona.

Prava i odgovornosti osnivača Kompenzacionog fonda, koji uživa svojstvo pravnog lica sa javnim ovlaštenjima, vrši Vlada Republike Srpske, a organ koji neposredno rukovodi Kompenzacionim fondom je Upravni odbor od sedam članova, kojeg imenuje Vlada Republike Srpske.

Izvori finansiranja Kompenzacionog fonda su budžetska sredstva Republike Srpske, domaći i inostrani zajmovi i krediti, domaće ili inostrane donacije i druga sredstva u skladu sa posebnim propisima. Na internet stranici Vlade Republike Srpske objavljuju se mjesečni izvještaji o prikupljenim i dodijeljenim sredstvima sa računa Kompenzacionog fonda. Uslove, korisnike, obim, kriterijume i druga pitanja od značaja propisuje Vlada svojim aktima, na prijedlog Upravnog odbora Fonda, dok nadzor nad prikupljanjem i dodjelom sredstava Kompenzacionog fonda vrši radno tijelo kojim predsjedava predstavnik najveće opozicione partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske, te Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske. Izuzetak predstavljaju sredstva iz inostranih zajmova ili kredita, nad kojima se nadzor vrši u skladu sa pravilima i procedurama inostranih zajmodavaca ili kreditora.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID – 19 izazvane korona virusom
 

Izrađivač Prijedloga uredbe Ministarstvo finansija, a predlagač Vlada Republike Srpske. Donesena je 14. maja 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 46. istog dana, a stupila na snagu 15. maja 2020. godine.

Njome se interveniše u član 12. prethodno donesene Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed korona virusa, objavljene 10. aprila 2020. godine, uvođenjem stava 2., kojim se obaveza obezbjeđenja sredstava iz Fonda solidarnosti za isplatu plata, plaćanje poreza i doprinosa za privredne subjekte, kojima je zbog odluke štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje poslovne djelatnosti, produžava i na mjesec maj 2020. godine.

I na kraju, potrebno je dati i još par napomena.

Osim što su ove uredbe objavljene u Službenom glasniku Republike Srpske, o njihovom donošenju i sadržaju javnost je redovno obavještavana i putem sredstava javnog informisanja.

Takođe, kad je riječ o njihovom trajanju, trebanapomenuti da će tri od devetnaest uredbi prestati da važe danom stupanja na snaguOdluke o ukidanju vanrednog stanja u Republici Srpskoj, a to su Uredba sazakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijemevanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske, Uredba sa zakonskom snagom orokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima uređenimposebnim materijalnim propisima i Uredba sa zakonskom snagom o oslobađanjuplaćanja naknada za priređivanje igara na sreću.

Uredba sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja već je prestala da važi 17. aprila 2020. godine, a ostale uredbe će ostati u primjeni dok se ne relizuju Vladine mjere, koje su uredbama predviđene ili dok se pojedine odredbe ovih uredbi ne preuzmu, odnosno ugrade u tekst zakona koji regulišu predmetne oblasti kao što su Zakoni o osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, Zakon o socijalnoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i sl.

Takođe, prilikom donošenja ovih uredbi vodilo se računa da se njima regulišu samo ona pitanja koja su relevantna za vanredno stanje.

U skladu sa stavom 2. člana 81. Ustava Republike Srpske, kojim je propisano da se uredbe sa zakonskom snagom, odnosno odluke o imenovanju i razrješenju koje predsjednik Republike Srpske donosi za vrijeme trajanja vanrednog stanja, podnose na potvrdu Narodnoj skupštini Republike Srpske čim ona bude u mogućnosti da se sastane, podnesen je zahtjev za sazivanje ove sjednice Narodne skupštine kako bi se provela rasprava i pristupilo verifikaciji uredbi sa zakonskom snagom koje su donesene za vrijeme trajanja vanrednog stanja u Republici Srpskoj.

Hvala na pažnji.