Интервју предсједнице Републике Српске за „Курир”, 12.09.2021. године

13/09/2021

У ин­те­р­вјуу за „Ку­рир” предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић, између осталогa, го­во­ри о од­но­си­ма Ср­би­је и Републике Српске и извје­шта­ју Ме­ђу­на­род­не ко­ми­си­је о Сре­бре­ни­ци.