Говор предсједнице Републике Српске на отварању 16. савјетовања „Октобарски правнички дани“

04/10/2019

Говор предсједнице Републике Српске Жељке Цвијановић на свечаном отварању 16. савјетовања „Октобарски правнички дани“ :

Поштовани учесници и гости,

Част ми је и задовољство што сам данас са вама и што су Бањалука и Правни факултет и ове године домаћини бројним правницима из Републике Српске, Федерације БиХ, сусједних земаља, али и Европске уније.

Чињеница да се „Октобарски правнички дани“ одржавају по шеснаести пут јасно свједочи о значају и квалитету овог догађаја, као и да је он прерастао у сада већ традиционални сусрет најистакнутијих правних стручњака из региона као  прилика за размјену мишљења, искуства и знања у области правних наука.

Број истакнутих правних стручњака који присуствују овогодишњем скупу, као и чињеница да је током сесија предвиђено да се, у оквиру опште теме „Изградња и функционисање правног система“, разматра шест различитих правних области, упућују на то да ће и овогодишњи скуп бити обиљежен динамичном стручном расправом, те да ће бити прилика за размјену искустава, али стицање нових знања.

Наравно, значај „Октобарских правничких дана“ огледа се и у непосредној афирмацији саме правне науке и увјерена сам да и ми у региону у том контексту не заостајемо за номинално развијенијим свијетом којем, у погледу уређености и стандарда живота у цјелини, сви тежимо.

Дозволите да неколико ријечи упутим из перспективе предсједника Републике Српске, као некога чија је једна од уставних функција управо да обезбјеђује и манифестује политичко, правно, али и институционално јединство Републике Српске, као јединственог и недјељивог правног ентитета. Република Српска је заједница темељена на праву, са свим неопходним уставним прерогативима који сачињавају елементе њеног правног идентитета.

У основи тог правног идентитета Републике Српске јесте њен уставни акт донесен још 28. фебруара 1992. године, али и Устав БиХ као Анекс 4 Дејтонског мировног споразума.

На основу уставног акта из 1992. године, који је у накнадним временима претрпио одређене измјене, обезбијеђено је правно, политичко и институционално функционасање Републике Српске, кроз све ове године које, вјерујем да ћете се сложити са мном, нису биле ни мало лаке. Управо супротно, Република Српска прошла је много изазова, била изложена различитим притисцима и насртајима, али управо то њено правно утемељење и изграђеност представљали су најснажније средство њене одбране, одбране њених институција, надлежности и субјективитета.

 Било би наивно вјеровати да су изазови по Републику Српску окончани, те је стога и потреба за јачањем правних инструмената који су јој на располагању, као и правних знања уопште, још израженија.

Као предсједник, могу рећи да сам поносна што смо, у готово немогућим околностима, успјели обезбиједити пуну институционалну, политичку и финансијску стабилност Републике Српске. Такође, не треба бити лажно скроман и занемарити чињеницу да је Република Српска данас јединa у потпуности функционална и самоодржива цјелина у БиХ. Они који покушавају да оспоре Републику Српску и кључне елементе њеног идентитета требају имати на уму да је Република Српска више него способна и капацитирана да се свим расположивим правним, али и политичким средствима брани.

          Републику Српску градимо као модерну заједницу која се темељи на праву, као демократско друштво у којем ће права и слободе, индивидуалног или колективног карактера, бити у потпуности заштићени. За све младе правно–политичке заједнице, а Република Српска то јесте, од превасходног значаја је изградња кохерентног правног система, али и ефикасног, хијерархијски устројеног правног поретка у којем ће дефинисана права и обавезе бити искључиви оквир понашања и дјеловања како институција, тако и правних и физичких лица.

Изградња кохерентног правног система и ефикасног правног поретка није једноставан задатак, узимајући у обзир не тако давне историјске турбуленције на овим просторима и крах друштвено-политичког система, с једне стране, те прилично интензивне, али не увијек и најпрецизније дефинисане интеграцијске процесе којима смо сви у региону захваћени, с друге стране. 

Стога, улога правне струке у овом подухвату биће од пресудног значаја. Као предсједник Републике поздрављам сваку иницијативу, догађај и манифестацију, који за циљ имају афирмацију правне науке, стручно усавршавање младих правника и, генерално, развој научних сазнања у правној науци.

У то име, желим да се захвалим Удружењу правника, правним факултетима универзитетâ у Бањој Луци и Источном Сарајеву, Адвокатској и нотарској комори, Центру за едукацију судија и тужилаца Републике Српске, као и свима осталима који су директно и индиректно учествовали у организацији овог значајног догађаја.

Свим учесницима желим конструктиван дијалог, те успјешан и срећан рад.

Хвала вам!

Govor predsjednice Republike Srpske na otvaranju 16. savjetovanja „Oktobarski pravnički dani“

04/10/2019

Govor predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović na svečanom otvaranju 16. savjetovanja „Oktobarski pravnički dani“:

Poštovani učesnici i gosti,

Čast mi je i zadovoljstvo što sam danas sa vama i što su Banjaluka i Pravni fakultet i ove godine domaćini brojnim pravnicima iz Republike Srpske, Federacije BiH, susjednih zemalja, ali i Evropske unije.

Činjenica da se „Oktobarski pravnički dani“ održavaju po šesnaesti put jasno svjedoči o značaju i kvalitetu ovog događaja, kao i da je on prerastao u sada već tradicionalni susret najistaknutijih pravnih stručnjaka iz regiona kao prilika za razmjenu mišljenja, iskustva i znanja u oblasti pravnih nauka.
Broj istaknutih pravnih stručnjaka koji prisustvuju ovogodišnjem skupu, kao i činjenica da je tokom sesija predviđeno da se, u okviru opšte teme „Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema“, razmatra šest različitih pravnih oblasti, upućuju na to da će i ovogodišnji skup biti obilježen dinamičnom stručnom raspravom, te da će biti prilika za razmjenu iskustava, ali sticanje novih znanja.
Naravno, značaj „Oktobarskih pravničkih dana“ ogleda se i u neposrednoj afirmaciji same pravne nauke i uvjerena sam da i mi u regionu u tom kontekstu ne zaostajemo za nominalno razvijenijim svijetom kojem, u pogledu uređenosti i standarda života u cjelini, svi težimo.

Dozvolite da nekoliko riječi uputim iz perspektive predsjednika Republike Srpske, kao nekoga čija je jedna od ustavnih funkcija upravo da obezbjeđuje i manifestuje političko, pravno, ali i institucionalno jedinstvo Republike Srpske, kao jedinstvenog i nedjeljivog pravnog entiteta. Republika Srpska je zajednica temeljena na pravu, sa svim neophodnim ustavnim prerogativima koji sačinjavaju elemente njenog pravnog identiteta.
U osnovi tog pravnog identiteta Republike Srpske jeste njen ustavni akt donesen još 28. februara 1992. godine, ali i Ustav BiH kao Aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Na osnovu ustavnog akta iz 1992. godine, koji je u naknadnim vremenima pretrpio određene izmjene, obezbijeđeno je pravno, političko i institucionalno funkcionasanje Republike Srpske, kroz sve ove godine koje, vjerujem da ćete se složiti sa mnom, nisu bile ni malo lake. Upravo suprotno, Republika Srpska prošla je mnogo izazova, bila izložena različitim pritiscima i nasrtajima, ali upravo to njeno pravno utemeljenje i izgrađenost predstavljali su najsnažnije sredstvo njene odbrane, odbrane njenih institucija, nadležnosti i subjektiviteta.
Bilo bi naivno vjerovati da su izazovi po Republiku Srpsku okončani, te je stoga i potreba za jačanjem pravnih instrumenata koji su joj na raspolaganju, kao i pravnih znanja uopšte, još izraženija.

Кao predsjednik, mogu reći da sam ponosna što smo, u gotovo nemogućim okolnostima, uspjeli obezbijediti punu institucionalnu, političku i finansijsku stabilnost Republike Srpske. Takođe, ne treba biti lažno skroman i zanemariti činjenicu da je Republika Srpska danas jedina u potpunosti funkcionalna i samoodrživa cjelina u BiH. Oni koji pokušavaju da ospore Republiku Srpsku i ključne elemente njenog identiteta trebaju imati na umu da je Republika Srpska više nego sposobna i kapacitirana da se svim raspoloživim pravnim, ali i političkim sredstvima brani.

Republiku Srpsku gradimo kao modernu zajednicu koja se temelji na pravu, kao demokratsko društvo u kojem će prava i slobode, individualnog ili kolektivnog karaktera, biti u potpunosti zaštićeni. Za sve mlade pravno–političke zajednice, a Republika Srpska to jeste, od prevashodnog značaja je izgradnja koherentnog pravnog sistema, ali i efikasnog, hijerarhijski ustrojenog pravnog poretka u kojem će definisana prava i obaveze biti isključivi okvir ponašanja i djelovanja kako institucija, tako i pravnih i fizičkih lica.

Izgradnja koherentnog pravnog sistema i efikasnog pravnog poretka nije jednostavan zadatak, uzimajući u obzir ne tako davne istorijske turbulencije na ovim prostorima i krah društveno-političkog sistema, s jedne strane, te prilično intenzivne, ali ne uvijek i najpreciznije definisane integracijske procese kojima smo svi u regionu zahvaćeni, s druge strane.

Stoga, uloga pravne struke u ovom poduhvatu biće od presudnog značaja. Кao predsjednik Republike pozdravljam svaku inicijativu, događaj i manifestaciju, koji za cilj imaju afirmaciju pravne nauke, stručno usavršavanje mladih pravnika i, generalno, razvoj naučnih saznanja u pravnoj nauci.
U to ime, želim da se zahvalim Udruženju pravnika, pravnim fakultetima univerzitetâ u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu, Advokatskoj i notarskoj komori, Centru za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, kao i svima ostalima koji su direktno i indirektno učestvovali u organizaciji ovog značajnog događaja.
Svim učesnicima želim konstruktivan dijalog, te uspješan i srećan rad.

Hvala vam!