Služba predsjednika

Služba predsjednika Republike obavlja savjetodavne, stručno-analitičke, organizacione, administartivne i tehničke poslove u pripremi i sprovođenju odluka i akata koje donosi predsjednik Republike, kao i u obavljanju drugih Ustavom i zakonom utvrđenih ovlašćenja predsjednika Republike.

Poslovi i zadaci iz nadležnosti Službe predsjednika Republike svrstani su u četiri osnovne organizacione jedinice:

  • Кabinet predsjednika Republike,
  • Odjeljenje za pravne i opšte poslove,
  • Odjeljenje za materijalno – finansijske poslove i
  • Odjeljenje za tehnički nadzor i održavanje objekta.

Za poslove i zadatke u oblasti interne revizije, organizovana je:

  • Jedinica za internu reviziju.

U okviru Кabineta predsjednika Republike, kao unutrašnje organizacione jedinice, obrazovani su:

  • Biro za odnose sa javnošću predsjednika Republike i
  • Biro za ustavni poredak

Generalni sekretar predsjednika Republike Srpske:
Đuka Huremović, diplomirani pravnik

Šef Kabineta predsjednika Republike Srpske:
dr Boris Tučić

Savjetnici predsjednika Republike Srpske sa zasnivanjem radnog odnosa:

Dušan Petrović

Irena Lukajić Korica

Aleksandra Mičić

Gabi Račić

Savjetnici predsjednika Republike Srpske bez zasnivanja radnog odnosa:

dr Bogdana Koljević

dr Slobodan Župljanin

Šef Biroa za odnose sa javnošću:

mr Nataša Sjerić

Koordinator Biroa za ustavni poredak:

Saša Aulić

Tel:   +387 51 248 100

Faks: +387 51 248 161

E-mail: info@10.123.9.1