Intervju predsjednice Republike Srpske za „Kurir”, 12.09.2021. godine

13/09/2021

U in­te­r­vjuu za „Ku­rir” predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, između ostaloga, go­vo­ri o od­no­si­ma Sr­bi­je i Republike Srpske i izvje­šta­ju Me­đu­na­rod­ne ko­mi­si­je o Sre­bre­ni­ci.