Obraćanje predsjednice Republike Srpske na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske
21/05/2020

Obraćanje predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske:

Poštovani predsjedniče Narodne skupštine Republike Srpske,

Uvaženi narodni poslanici,

Predsjedniče Vlade i uvaženi ministri,

Uvaženi građani Republike Srpkse,

Narodna skupština Republike Srpske je na svojoj 12. posebnoj sjednici održanoj 28. marta 2020. godine donijela Odluku o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije izazvane korona virusom.

Ova odluka objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 31 od 2. aprila 2020. godine, a stupila je na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 3. aprila 2020. godine.

Proglašenju vanrednog stanja prethodila je Odluka Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske, donesena 16. marta 2020. godine.

Proglašenje vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske omogućilo je da institucije, u uslovima pandemije, efikasnije rješavaju probleme zdravstvene, socijalne, privredne i humanitarne prirode, u uslovioma kad Narodna skupština, zbog restrikcija u pogledu kretanja i zabrane okupljanja, nije u mogućnosti da održava redovna zasjedanja.

I kao što je poznato, u uslovima vanrednog stanja, ukoliko Narodna skupština nije u mogućnosti da održava sjednice, član 81. Ustava Republike Srpske propisuje da se predsjedniku Republike Srpske daje ovlaštenje da donosi uredbe sa zakonskom snagom po pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine, te da imenuje i razrješava funkcionere koje, u redovnim okolnostima, imenuje i razrješava Narodna skupština.

Kako je Ustavom predviđeno, predsjednik Republike Srpske uredbe sa zakonskom snagom donosi na sopstvenu inicijativu ili na prijedlog Vlade Republike Srpske, te nakon što pribavi mišljenje predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske.

U skladu sa ustavnim ovlaštenjima predsjednika Republike i propisanom procedurom, u periodu trajanja vanrednog stanja na taj način doneseno je 19 uredbi sa zakonskom snagom, kojima su regulisana različita pitanja u neposrednom interesu privrednog sektora i građana Republike Srpske. Zavisno od pitanja koja se njima regulišu, primjena nekih od uredbi sa zakonskom snagom iscrpljuje se u okolnostima vanrednog stanja proglašenog za teritoriju Republike Srpske, neke će se primjenjivati i u periodu trajanja vanredne situacije, dok neke podrazumijevaju izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja, te je samim tim njihova primjena permanentnijeg karaktera.

Bitno je naglasiti da su sve uredbe sa zakonskom snagom donesene isključivo na prijedlog Vlade Republike Srpske i, naravno, uz prethodno pribavljeno mišljenje predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Dakle, i pored mogućnosti koje predviđa Ustav, nijedna uredba sa zakonskom snagom nije donesena samoinicijativno.

Takođe treba naglasiti da su njihovom donošenju prethodile konsultacije tokom kojih su predsjednik Vlade i resorni ministri obrazlagali svrhu donošenja i sadržaj ovih uredbi, a ovim konsultacijama su, pored predsjednika Republike, prisustvovali i predsjednik Narodne skupštine koji je i predsjednik skupštinskog Odbora za ustavna pitanja, kao i predsjednica skupštinskog Odbora za zakonodavna pitanja.

Uzimajući u obzir potrebu što hitnijeg stupanja na snagu predmetnih uredbi sa zakonskom snagom u vanrednim okolnostima, u skladu sa stavom 1. člana 109. Ustava Republike Srpske, uz svaku donesenu uredbu sa zakonskom snagom donesena je i odluka kojom je konstatovano postojanje naročito opravdanih razloga za njeno prijevremeno stupanje na snagu, tj. narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

Kao što je rečeno, kroz navedenu ustavnu proceduru, tokom trajanja vanrednog stanja u Republici Srpskoj, doneseno je ukupno 19 ovakvih uredbi, a to su:

 1. Uredba sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja,
 

koju je izradilo MUP, a predlagač bila Vlada Republike Srpske i koja je donesena i objavljena 6. aprila 2020.g. u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 32, a stupila na snagu 7. aprila 2020. godine.

Cilj njenog donošenja, kako je to i obrazloženo od strane predlagača, bio je sprečavanje širenja dezinformacija u cilju manipulacije postojećim stanjem i izazivanja panike stanovništva, što bi posljedično otežalo rad institucija u borbi protiv epidemije i umanjilo mogućnost stanovništva da dobije tačne informacije, što je od presudnog značaja u ovakvim kriznim situacijama. Treba reći da su slična pravna rješenja donijele ili su već imale u svojim zakonskim aktima sve zemlje regiona, ali i određene članice EU.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o prestanku važenja Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja
 

Ova Uredba sa zakonskom snagom donesena je, na prijedlog Vlade Republike Srpske, 16. aprila 2020. godine, te istog dana objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 38, a stupila na snagu narednog dana. Donesena je na osnovu procjene da se propisane mjere za suzbijanje širenja epidemije u najvećoj mjeri poštuju, te da se smanjila mogućnost kako za manipulaciju informacijama, tako i za narušavanje reda i mira i izazivanja nereda u uslovima epidemije, odnosno vanrednog stanja.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske,
 

koju je izradilo Ministarstvo pravde, a predložila Vlada Republike Srpske i koja je donesena 6. aprila 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 32. istog dana, a stupila na snagu 7. aprila 2020. godine.

Njena svrha je regulisanje rokova i provođenja sudskih postupaka za vrijeme trajanja vanrednog stanja, u cilju zaštite zdravlja, ali i prava građana u već započetim sudskim postupcima, posebno u kontekstu suspenzije propisanih rokova za provođenje procesnih i materijalnih radnji, izuzev kada je riječ o hitnim postupcima koji su Uredbom precizno definisani.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane korona virusom,
 

koja je donesena na prijedlog Ministarstva finansija, odnosno Vlade Republike Srpske, 10. aprila 2020. godine, te istog dana objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 35, a stupila na snagu 11. aprila 2020. godine.

Njome je propisan set poreskih mjera za vrijeme vanrednog stanja, u cilju ublažavanja ekonomskih posljedica, te smanjenja nelikvidnosti poreskih obveznika do kojeg je došlo usljed epidemije. Ove mjere odnose se na produženje roka za podnošenje godišnjih poreskih prijava, produženje roka za izmirenje poreskih obaveza, odlaganje ukidanja rješenja o odgođenom plaćanju poreskih obaveza i sl, a njihovi korisnici su subjekti koji su ili zbog posljedica pandemije ili zbog donesenih mjera morali prestati sa poslovnim aktivnostima, ili su suočeni sa ozbiljnim problemima u svom poslovanju. Uz produženje rokova za plaćanje poreskih obaveza, posebno važna predviđena mjera podrške privredi je i obezbjeđenje sredstava za isplatu plata, doprinosa i poreskih obaveza za mart, odnosno april 2020. godine iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima uređenim posebnim materijalnim propisima
 

koju je predložilo Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, odnosno Vlada Republike Srpske i koja je donesena 10. aprila 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 35 istog dana, a stupila na snagu 11. aprila 2020. godine.

Njome se, u cilju zaštite zdravlja građana, ali i njihovih prava u okviru upravnih postupaka i postupaka regulisanim posebnim materijalnim propisima za vrijeme vanrednog stanja, reguliše niz pitanja vezanih za rokove, te procesne i materijalne radnje u okviru upravnih i postupaka uređenih posebnim materijalnim propisima.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju
 

donesena na osnovu prijedloga Ministarstva prosvjete ikulture, odnosno Vlade Republike Srpske, 10 aprila 2020.g. te istog dana objavljena u Službenomglasniku Republike Srpske br. 35, a stupila na snagu narednog dana.

Njome je obezbijeđen pravni okvir za nastavak nastavnog procesa u vanrednim okolnostima, i uspješno okončanje školske godine u osnovnim školama, te regulisala i druga pitanja, poput izmjene školskog kalendara ili upisa đaka u prvi ili viši razred naredne školske godine. Posebno važno bilo je uvođenje instituta nastave na daljinu, posredstvom različitih sredstava elektronske komunikacije, i definisanje načina ocjenjivanja đaka, u cilju uspješnog okončanja školske godine.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o izmjeni i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 

donesena je takođe 10. aprila 2020. godine, te istog dana objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske br. 35, a stupila na snagu 11. aprila 2020. godine.

Njome je izvršena intervencija u sferi srednjeg obrazovanja, kako bi se omogućio nastavak nastavnog procesa posredstvom učenja na daljinu i okončanje tekuće školske godine, te riješila i neka druga pitanja, od utvrđivanja modaliteta ocjenjivanja đaka i zaključenja ocjena, do pitanja moguće izmjene školskog kalendara ili upisa đaka u prvi, odnosno više razrede srednjih škola u narednoj školskoj godini.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o oslobađanju plaćanja naknada za priređivanje igara na sreću
 

donesena je na prijedlog Ministarstva finansija, odnosno Vlade Republike Srpske, 10. aprila 2020. godine, te istog dana objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 35, a stupila na snagu narednog dana.

Donesena je s ciljem da se priređivači igara na sreću, kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti usljed pandemije, oslobode obaveza plaćanja najniže propisanih iznosa naknada iz Zakona o igrama na sreću, srazmjerno vremenu trajanja zabrane u konkretnom mjesecu, a olakšica se odnosi na one priređivače koji ne obavljaju djelatnost usljed propisanih mjera i za koje nije utvrđeno kršenje predmetne zabrane.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 

koju je izradilo Ministarstvo za naučno – tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, a predložila Vlada Republike Srpske i koja je donesena 24. aprila 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 40 od 24. aprila 2020. godine, a stupila na snagu narednog dana.

Njome se intervenisalo u oblasti visokog obrazovanja kako bi se omogućio nastavak nastavnog procesa u tekućoj akademskoj godini kroz institut nastave na daljinu, te utvrdili modaliteti rješavanja i drugih pitanja, poput ispitnih rokova, kako bi se aktuelna akademska godina uspješno okončala, a studentima omogućilo da izvršavaju svoje obaveze.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske
 

Izrađivač ove Uredbe je Ministarstvo finansija, a predlagač Vlada Republike Srpske. Donesena je 15. aprila 2020. godine, kad je objavljena i u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 37, a stupila na snagu 16. aprila 2020. godine.

Njome je regulisano pitanje obnove Republike Srpske i nadoknade štete prouzrokovane pandemijom i mjerama koje su donesene u cilju sprečavanja širenja virusa korona, te definiše status, upravne organe, način djelovanja, prava i obaveze, izvore finansiranja, vršenje nadzora, te druga relevantna pitanja vezana za Fond solidarnosti, koji je, sa svojim proširenim ovlaštenjima i kapacitetima, u skladu sa zahtjevima postojeće situacije izazvane pandemijom virusa korona, zamijenio Fond solidarnosti uspostavljen 2014. godine nakon velikih poplava.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
 

donesena na prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, odnosno Vlade Republike Srpske 30. aprila 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 42 istog dana, a stupila na snagu 1. maja 2020. godine.

Njome se reguliše niz pitanja vezanih za provođenje epidemiološkog nadzora, u kategoriju zaraznih bolesti svrstava se i oboljenje izazvano visurom korona – kovid 19, propisuju ovlaštenja za donošenje opštih i posebnih mjera nadzora i sprečavanja širenja ovog zaraznog oboljenja, propisuju prava i obaveze kako subjekata koji sprovode nadzor, tako i onih na koje se predmetne mjere odnose, te propisuju i određene sankcije za eventualno kršenje propisanih zaštitnih mjera.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti
 

koju je, takođe, izradilo Ministarstvo zdravlja, a predložila Vlada Republike Srpske, i koja je donesena 30. aprila 2020. godine i objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 42 istog dana, a stupila na snagu 1. maja 2020. godine.

Donesena je s ciljem da se licima do 18 godina starosti, za vrijeme trajanja vanredne situacije ili vanrednog stanja, omogući utvrđivanje visine tjelesnog oštećenja u skladu sa propisima kojima se vrši medicinsko vještačenje u penzijskom i invalidskom osiguranju, a pravo na ličnu invalidninu koje proizilazi iz ovako utvrđene visine tjelesnog oštećenja, utvrđuje se privremenim rješenjem koje je na snazi dok se ne sprovede, uslovno rečeno, redovni postupak u skladu sa članom 25. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje „Hitnog projekta COVID 19 za BiH“
 

koju je izradilo Ministarstvo finansija, a predložila Vlada Republike Srpske. Donesena je 30. aprila 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 42 istog dana, a stupila na snagu 1. maja 2020. godine.

Njome se prihvata zaduženje Republike Srpske kod Svjetske banke, odnosno Međunarodne banke za obnovu i razvoj za finansiranje „Hitnog projekta Kovid 19 za BiH“, u iznosu od 13.240.100 evra, što predstavlja 40% od ukupne vrijednosti Projekta za BiH u iznosu od 33.100.000 evra, te navode uslovi kreditnog zaduženja: rok otplate od 32 godine, sa odgodom roka plaćanja od 7 godina, koji je uračunat u rok otplate; kamatna stopa je referentna stopa plus fiksna marža, a pristupna taksa iznosi 0.25% od vrijednosti Projekta, jednokratno; komisiona provizija iznosi 0.25% godišnje na odobrena a nepovučena sredstva; glavnica i kamata se otplaćuju polugodišnje 15. februara i 15. avgusta; valuta plaćanja je evro.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto – puta „9. januar“ Banja Luka – Doboj
 

Izrađivač Prijedloga uredbe je Republička uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove, a predlagač Vlada Republike Srpske. Donesena je 30. aprila 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 42 od 30. aprila 2020. godine, a stupila na snagu 1. maja 2020. godine.

Njome se proširuje predmet regulisanja Zakona i nafinansiranje izvođenja geodetsko – tehničkih radova za potrebe posebnog postupkaeksproprijacije, detaljno uređuju svi aspekti posebnog postupka eksproprijacije,prava i obaveze subjekata koji učestvuju u postupku, uključujući i privremenogzastupnika, kao novog instituta u postupku, i vještaka, te propisuje da ćepostupci koji su započeti po odredbama Zakona o posebnom postupkueksproprijacije radi izgradnje auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto –puta „9. januar“ Banja Luka – Doboj, a koje su važile u momentu pokretanja posebnogpostupka eksproprijacije, biti okončani u skladu sa tim odredbama.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto – puta i gasovoda dionice Vukosavlje – Brčko i Brčko – Rača
 

koju je izradila Republička uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove, a predložila Vlada Republike Srpske. Donesena je 30. aprila 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 42 istog dana, a stupila na snagu 1. maja 2020. godine.

Njome se propisuje da u slučaju proglašenja vanredne situacije ili vanrednog stanja poseban postupak eksproprijacije, u kojem kao stranka učestvuje lice kojem je organičeno pravo kretanja, a koje je u mogućnosti da se odazove na poziv službenog lica za učešće u ovom postupku, biti održan u terminima određenim u skladu sa mjerama i preporukama nadležnih organa. Uvodi se institut privremenog zastupnika, te detaljno regulišu svi aspekti posebnog postupka eksproprijacije, prava i obaveze subjekata koji učestvuju u postupku, uključujući i privremenog zastupnika i vještaka, te propisuje da će postupci koji su započeti po odredbama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto – puta i gasovoda dionice Vukosavlje – Brčko i Brčko – Rača, a koje su važile u momentu pokretanja posebnog postupka eksproprijacije, biti okončani u skladu sa tim odredbama.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o dopuni Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske
 

koju je izradilo Ministarstvo finansija, a predložila Vlada Republike Srpske i koja je donesena 8. maja 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 44 od 8. maja 2020. godine, a stupila na snagu narednog dana.

Njome se propisuju relevantni instrumenti finansijske podrške i vrše dopune Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske, uvođenjem četiri nova člana (7a, 7b,7v i 7g) kojima se proširuju funkcije Fonda, uvodi kategorija garantnih programa u opštem ekonomskom interesu radi olakšavanja pristupa finansijskim sredstvima i ublažavanja posljedica posebnih okolnosti po privredu Republike Srpske, te detaljno propisuju prava i obaveze Fonda u svim aspektima procesa upravljanja garantnim programima, te druga relevantna pitanja.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 

koju je izradilo Ministarstvo zdravlja i socijalnezaštite, a predložila Vlada Republike Srpske. Donesena je 8. maja 2020. godine,objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 44 istog dana, a stupilana snagu 9. maja 2020. godine.

Njome se, uvažavajući epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj, vrši dopuna Zakona o zdravstvnom osiguranju uvođenjem novog člana 53a, kojim se propisuje da finansiranje zdravstvene zaštite za građane Republike Srpske koji nemaju utvrđeno svojstvo osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom osiguranju za vrijeme trajanja vanredne situacije ili vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske, snosi Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a sredstva za ovu namjenu obezbjeđuju se iz budžeta Republike Srpske.

Takođe, dopuna se vrši i uvođenjem člana 85v, kojim se propisuje da finansiranje zdravstvene zaštite za građane Republike Srpske koji nemaju utvrđeno svojstvo osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom osiguranju do dana stupanja na snagu ove uredbe, obezbjeđuje Fond zdravstvenog osiguranja od dana proglašenja vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske usljed pandemije virusa korona. Kako je u pogledu ovog novog člana 85v riječ o klasičnom retroaktivnom dejstvu, pri donošenju Uredbe sa zakonskom snagom i Odluke o njenom prijevremenom stupanju na snagu, donesena je i Odluka o postojanju opšteg interesa za određivanje povratnog dejstva odredbe člana 85v Zakona o zdravstvenom osiguranju, koja je takođe objavljena u istom izdanju Službenog glasnika Republike Srpske.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske
 

donesena na prijedlog Ministarstva finansija, odnosno Vlade Republike Srpske 14. maja 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 46. od 14. maja 2020. godine, a stupila na snagu 15. maja 2020. godine.

Njome se uspostavlja Kompenzacioni fond Republike Srpske, koji preuzima prava i obaveze Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske u dijelu koji se odnosi na saniranje posljedica i štete usljed širenja zarazne bolesti prouzrokovane virusom korona, a u skladu sa potrebom prilagođavanja pojedinim međunarodnim standardima i zahtjevima inostranih donatora, zajmodavaca, odnosno kreditora.

Uredbom se definišu funkcije i nadležnosti Kompenzacionog fonda, njegov status, djelatnost, organizacija, izvori sredstava, upravljanje i raspolaganje namjenskim sredstvima, te javnost rada, izvještavanje i nadzor nad prikupljanjem, dodjelom, odnosno raspoređivanjem prikupljenih namjenskih sredstava.

Korisnici sredstava iz Kompenzacinog fonda su preduzetnici, odnosno poslovni subjekti koji su pretrpjeli štetu usljed pandemije virusa korona, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske kroz subvencionisanje doprinosa za nezaposlenost prouzrokovane pandemijom virusa korona, zdravstveni sektor Republike Srpske kroz finansiranje uvećanih troškova nastalih usljed pandemije, te zaposleni u javnom sektoru koji su obavljali svoju dužnost u posebno otežanim uslovima pandemije virusa korona.

Prava i odgovornosti osnivača Kompenzacionog fonda, koji uživa svojstvo pravnog lica sa javnim ovlaštenjima, vrši Vlada Republike Srpske, a organ koji neposredno rukovodi Kompenzacionim fondom je Upravni odbor od sedam članova, kojeg imenuje Vlada Republike Srpske.

Izvori finansiranja Kompenzacionog fonda su budžetska sredstva Republike Srpske, domaći i inostrani zajmovi i krediti, domaće ili inostrane donacije i druga sredstva u skladu sa posebnim propisima. Na internet stranici Vlade Republike Srpske objavljuju se mjesečni izvještaji o prikupljenim i dodijeljenim sredstvima sa računa Kompenzacionog fonda. Uslove, korisnike, obim, kriterijume i druga pitanja od značaja propisuje Vlada svojim aktima, na prijedlog Upravnog odbora Fonda, dok nadzor nad prikupljanjem i dodjelom sredstava Kompenzacionog fonda vrši radno tijelo kojim predsjedava predstavnik najveće opozicione partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske, te Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske. Izuzetak predstavljaju sredstva iz inostranih zajmova ili kredita, nad kojima se nadzor vrši u skladu sa pravilima i procedurama inostranih zajmodavaca ili kreditora.

 1. Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID – 19 izazvane korona virusom
 

Izrađivač Prijedloga uredbe Ministarstvo finansija, a predlagač Vlada Republike Srpske. Donesena je 14. maja 2020. godine, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 46. istog dana, a stupila na snagu 15. maja 2020. godine.

Njome se interveniše u član 12. prethodno donesene Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed korona virusa, objavljene 10. aprila 2020. godine, uvođenjem stava 2., kojim se obaveza obezbjeđenja sredstava iz Fonda solidarnosti za isplatu plata, plaćanje poreza i doprinosa za privredne subjekte, kojima je zbog odluke štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje poslovne djelatnosti, produžava i na mjesec maj 2020. godine.

I na kraju, potrebno je dati i još par napomena.

Osim što su ove uredbe objavljene u Službenom glasniku Republike Srpske, o njihovom donošenju i sadržaju javnost je redovno obavještavana i putem sredstava javnog informisanja.

Takođe, kad je riječ o njihovom trajanju, trebanapomenuti da će tri od devetnaest uredbi prestati da važe danom stupanja na snaguOdluke o ukidanju vanrednog stanja u Republici Srpskoj, a to su Uredba sazakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijemevanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske, Uredba sa zakonskom snagom orokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima uređenimposebnim materijalnim propisima i Uredba sa zakonskom snagom o oslobađanjuplaćanja naknada za priređivanje igara na sreću.

Uredba sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja već je prestala da važi 17. aprila 2020. godine, a ostale uredbe će ostati u primjeni dok se ne relizuju Vladine mjere, koje su uredbama predviđene ili dok se pojedine odredbe ovih uredbi ne preuzmu, odnosno ugrade u tekst zakona koji regulišu predmetne oblasti kao što su Zakoni o osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, Zakon o socijalnoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i sl.

Takođe, prilikom donošenja ovih uredbi vodilo se računa da se njima regulišu samo ona pitanja koja su relevantna za vanredno stanje.

U skladu sa stavom 2. člana 81. Ustava Republike Srpske, kojim je propisano da se uredbe sa zakonskom snagom, odnosno odluke o imenovanju i razrješenju koje predsjednik Republike Srpske donosi za vrijeme trajanja vanrednog stanja, podnose na potvrdu Narodnoj skupštini Republike Srpske čim ona bude u mogućnosti da se sastane, podnesen je zahtjev za sazivanje ove sjednice Narodne skupštine kako bi se provela rasprava i pristupilo verifikaciji uredbi sa zakonskom snagom koje su donesene za vrijeme trajanja vanrednog stanja u Republici Srpskoj.

Hvala na pažnji.