Обраћање предсједнице Републике Српске на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске
21/05/2020

Обраћање предсједнице Републике Српске Жељке Цвијановић на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске:

Поштовани предсједниче Народне скупштине Републике Српске,

уважени народни посланици,

предсједниче Владе и уважени министри,

уважени грађани Републике Српске,

Народна скупштина Републике Српске је на својој 12. посебној сједници одржаној 28. марта 2020. године донијела Одлуку о проглашењу ванредног стања за територију Републике Српске због епидемиолошке ситуације  изазване  корона вирусом.

Ова одлука објављена је у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 31 од 2. априла 2020. године, а ступила је на снагу наредног дана од дана објављивања, тј. 3. априла 2020. године.

Проглашењу ванредног стања претходила је Одлука Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске, донесена 16. марта 2020. године.

Проглашење ванредног стања за територију Републике Српске омогућило је  да институције, у условима пандемије, ефикасније рјешавају проблеме  здравствене, социјалне, привредне и хуманитарне природе, у условиома кад Народна скупштина, због рестрикција у погледу кретања и забране окупљања, није у могућности да одржава редовна засједања.  

И као што је познато, у условима ванредног стања, уколико Народна скупштина није у могућности да одржава сједнице, члан 81. Устава Републике Српске прописује да се предсједнику Републике Српске даје овлаштење да доноси уредбе са законском снагом по питањима из надлежности Народне скупштине, те да именује и разрјешава функционере које, у редовним околностима, именује и разрјешава Народна скупштина.

Како је Уставом предвиђено, предсједник Републике Српске уредбе са законском снагом доноси на сопствену иницијативу или на приједлог Владе Републике Српске, те након што прибави мишљење предсједника Народне скупштине Републике Српске.

У складу са уставним овлаштењима предсједника Републике и прописаном процедуром, у периоду трајања ванредног стања на тај начин донесено је 19 уредби са законском снагом, којима су регулисана различита питања у непосредном интересу привредног сектора и грађана Републике Српске. Зависно од питања која се њима регулишу, примјена неких од уредби са законском снагом исцрпљује се у околностима ванредног стања проглашеног за територију Републике Српске, неке ће се примјењивати и у периоду трајања ванредне ситуације, док неке подразумијевају измјене и допуне постојећих законских рјешења, те је самим тим њихова примјена перманентнијег карактера.

Битно је нагласити да су све уредбе са законском снагом донесене искључиво на приједлог Владе Републике Српске и, наравно, уз претходно прибављено мишљење предсједника Народне скупштине Републике Српске. Дакле, и поред могућности које предвиђа Устав, ниједна уредба са законском снагом није донесена самоиницијативно.

Такође треба нагласити да су њиховом доношењу претходиле консултације током којих су предсједник Владе и ресорни министри образлагали сврху доношења и садржај ових уредби, а овим консултацијама су, поред предсједника Републике, присуствовали и предсједник Народне скупштине који је и предсједник скупштинског Одбора за уставна питања, као и предсједница скупштинског Одбора за законодавна питања.

Узимајући у обзир потребу што хитнијег ступања на снагу предметних уредби са законском снагом у ванредним околностима, у складу са ставом 1. члана 109. Устава Републике Српске, уз сваку донесену уредбу са законском снагом донесена је и одлука којом је констатовано постојање нарочито оправданих разлога за њено пријевремено ступање на снагу, тј. наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске.

Као што је речено, кроз наведену уставну процедуру, током трајања ванредног стања у Републици Српској, донесено је укупно 19 оваквих уредби, а то су:

1. Уредба са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања,

коју је израдило МУП, а предлагач била Влада Републике Српске и која је донесена и објављена 6. априла 2020.г. у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 32, а ступила на снагу 7. априла 2020. године.

Циљ њеног доношења, како је то и образложено од стране предлагача, био је спречавање ширења дезинформација  у циљу манипулације постојећим стањем и изазивања панике становништва, што би посљедично отежало рад институција у борби против епидемије и умањило могућност становништва да добије тачне информације, што је од пресудног значаја у оваквим кризним ситуацијама. Треба рећи да су слична правна рјешења донијеле или су већ имале у својим законским актима све земље региона, али и одређене чланице ЕУ.  

2. Уредба са законском снагом о престанку важења Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања

Ова Уредба са законском снагом донесена је, на приједлог Владе Републике Српске, 16. априла 2020. године, те истог дана објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 38, а ступила на снагу наредног дана. Донесена је на основу процјене да се прописане мјере за сузбијање ширења епидемије у највећој мјери поштују, те да се смањила могућност како за манипулацију информацијама, тако и за нарушавање реда и мира и изазивања нереда у условима епидемије, односно ванредног стања.

3. Уредба са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске,

коју је израдило Министарство правде, а предложила Влада Републике Српске и која је  донесена 6. априла 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 32. истог дана, а ступила на снагу 7. априла 2020. године.

Њена сврха је регулисање рокова и провођења судских поступака за вријеме трајања ванредног стања, у циљу заштите здравља, али и права грађана у већ започетим судским поступцима, посебно у контексту суспензије прописаних рокова за провођење процесних и материјалних радњи, изузев када је ријеч о хитним поступцима који су Уредбом прецизно дефинисани.

4. Уредба са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване корона вирусом,

која је донесена на приједлог Министарства  финансија, односно Владе Републике Српске,  10. априла 2020. године, те истог дана објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 35, а ступила на снагу 11. априла 2020. године.

Њоме је прописан сет пореских мјера за вријеме ванредног стања, у циљу ублажавања економских посљедица, те смањења неликвидности пореских обвезника до којег је дошло усљед епидемије. Ове мјере односе се на продужење рока за подношење годишњих пореских пријава, продужење рока за измирење пореских обавеза, одлагање укидања рјешења о одгођеном плаћању пореских обавеза и сл, а њихови корисници су субјекти који су или због посљедица пандемије или због донесених мјера морали престати са пословним активностима, или су суочени са озбиљним проблемима у свом пословању. Уз продужење рокова за плаћање пореских обавеза, посебно важна предвиђена мјера подршке привреди је и обезбјеђење средстава за исплату плата, доприноса и пореских обавеза за март, односно април 2020. године из средстава Фонда солидарности за обнову Републике Српске.

5. Уредба са законском снагом о роковима и  поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима

коју је предложило Министарство управе и локалне самоуправе, односно Влада Републике Српске и која је донесена 10. априла 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 35 истог дана,  а ступила на снагу 11. априла 2020. године.

Њоме се, у циљу заштите здравља грађана, али и њихових права у оквиру управних поступака и поступака регулисаним посебним материјалним прописима за вријеме ванредног стања, регулише низ питања везаних за рокове, те процесне и материјалне радње у оквиру управних и поступака уређених посебним материјалним прописима.

6. Уредба са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању

донесена на основу приједлога Министaрства просвјете и културе, односно Владе Републике Српске,  10 априла 2020.г. те истог дана објављена у Службеном гласнику Републике Српске бр. 35, а ступила на снагу наредног дана.

Њоме је обезбијеђен правни оквир за наставак наставног процеса у ванредним околностима, и успјешно окончање школске године у основним школама, те регулисала и друга питања, попут измјене школског календара или уписа ђака у први или виши разред наредне школске године. Посебно важно било је увођење института наставе на даљину, посредством различитих средстава електронске комуникације, и дефинисање начина оцјењивања ђака, у циљу успјешног окончања школске године.

7. Уредба са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању

донесена је такође 10. априла 2020. године, те истог дана објављена у Службеном гласнику Републике Српске бр. 35, а ступила на снагу 11. априла 2020. године.

Њоме је извршена интервенција у сфери  средњег образовања, како би се омогућио наставак наставног процеса посредством учења на даљину и окончање текуће школске године, те ријешила и нека друга питања, од утврђивања модалитета оцјењивања ђака и закључења оцјена, до питања могуће измјене школског календара или уписа ђака у први, односно више разреде средњих школа у наредној школској години. 

8. Уредба са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу

донесена је на приједлог Министарства финансија, односно Владе Републике Српске,  10. априла 2020. године, те истог дана објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 35, а ступила на снагу наредног дана.

Донесена је с циљем да се приређивачи игара на срећу, којима је забрањено обављање дјелатности усљед пандемије, ослободе обавеза плаћања најниже прописаних износа накнада из Закона о играма на срећу, сразмјерно времену трајања забране у конкретном мјесецу, а олакшица се односи на оне приређиваче који не обављају дјелатност усљед прописаних мјера и за које није утврђено кршење предметне забране.

9. Уредба са законском снагом о допунама Закона о високом образовању

коју је израдило Министарство за научно – технолошки развој, високо образовање и информационо друштво, а предложила Влада Републике Српске и која је донесена 24. априла 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 40 од 24. априла 2020. године, а ступила на снагу наредног дана.

Њоме се интервенисало у области високог образовања како би се омогућио наставак наставног процеса у текућој академској  години кроз институт наставе на даљину, те утврдили модалитети рјешавања и других питања,  попут испитних рокова, како би се актуелна академска година успјешно окончала, а студентима омогућило да извршавају своје обавезе.

10. Уредба са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске

Израђивач ове Уредбе је Министарство финансија, а предлагач Влада Републике Српске. Донесена је 15. априла 2020. године, кад је објављена и у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 37,  а ступила на снагу 16. априла 2020. године.

Њоме је регулисано питање обнове Републике Српске и надокнаде штете проузроковане пандемијом и мјерама које су донесене у циљу спречавања ширења вируса корона, те дефинише статус, управне органе, начин дјеловања, права и обавезе, изворе финансирања, вршење надзора, те друга релевантна питања везана за Фонд солидарности, који је, са својим проширеним овлаштењима и капацитетима, у складу са захтјевима постојеће ситуације изазване пандемијом вируса корона, замијенио Фонд солидарности успостављен 2014. године након великих поплава.

11. Уредба са законском снагом о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести

донесена на приједлог Министарства здравља и социјалне заштите, односно Владе Републике Српске 30. априла 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 42 истог дана, а ступила на снагу 1. маја 2020. године.

Њоме се регулише низ питања везаних за провођење епидемиолошког надзора, у категорију заразних болести сврстава се и обољење изазвано висуром корона – ковид 19, прописују овлаштења за доношење општих и посебних мјера надзора и спречавања ширења овог заразног обољења, прописују права и обавезе како субјеката који спроводе надзор, тако и оних на које се предметне мјере односе, те прописују и одређене санкције за евентуално кршење прописаних заштитних мјера.

12. Уредба са законском снагом о допунама Закона о социјалној заштити

коју је, такође, израдило Министарство здравља, а предложила Влада Републике Српске, и која је  донесена 30. априла 2020. године и објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 42 истог дана, а ступила на снагу 1. маја 2020. године.

Донесена је с циљем да се лицима до 18 година старости, за вријеме трајања ванредне ситуације или ванредног стања, омогући утврђивање висине тјелесног оштећења у складу са прописима којима се врши медицинско вјештачење у пензијском и инвалидском осигурању, а право на личну инвалиднину које произилази из овако утврђене висине тјелесног оштећења, утврђује се привременим рјешењем које је на снази док се не спроведе, условно речено, редовни поступак у складу са чланом 25. став 2. Закона о социјалној заштити.

13. Уредба са законском снагом о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој за финансирање „Хитног пројекта COVID 19 за БиХ“

коју је израдило Министарство финансија, а предложила Влада Републике Српске. Донесена је 30. априла 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 42 истог дана, а ступила на снагу 1. маја 2020. године.

Њоме се прихвата задужење Републике Српске код Свјетске банке, односно Међународне банке за обнову и развој за финансирање „Хитног пројекта Ковид 19 за БиХ“, у износу од 13.240.100 евра, што представља 40% од укупне вриједности Пројекта за БиХ у износу од 33.100.000 евра, те наводе услови кредитног задужења: рок отплате од 32 године, са одгодом рока плаћања од 7 година, који је урачунат у рок отплате; каматна стопа је референтна стопа плус фиксна маржа, а приступна такса износи 0.25% од вриједности Пројекта, једнократно; комисиона провизија износи 0.25% годишње на одобрена а неповучена средства; главница и камата се отплаћују полугодишње 15. фебруара и 15. августа; валута плаћања је евро.

14. Уредба са законском снагом о измјенама и допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице ауто – пута „9. јануар“ Бања Лука – Добој

Израђивач Приједлога уредбе је Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове, а предлагач Влада Републике Српске. Донесена је 30. априла 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 42 од 30. априла 2020. године, а ступила на снагу 1. маја 2020. године.

Њоме се проширује предмет регулисања Закона и на финансирање извођења геодетско – техничких радова за потребе посебног поступка експропријације, детаљно уређују сви аспекти посебног поступка експропријације, права и обавезе субјеката који учествују у поступку, укључујући и привременог заступника, као новог института у поступку, и вјештака, те прописује да ће поступци који су започети по одредбама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице ауто – пута „9. јануар“ Бања Лука – Добој, а које су важиле у моменту покретања посебног поступка експропријације, бити окончани у складу са тим одредбама.

15. Уредба са законском снагом о допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто – пута и гасовода дионице Вукосавље – Брчко и Брчко – Рача

коју је израдила Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове, а предложила Влада Републике Српске. Донесена је 30. априла 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 42 истог дана, а ступила на снагу  1. маја 2020. године.

Њоме се прописује да у случају проглашења ванредне ситуације или ванредног стања посебан поступак експропријације, у којем као странка учествује лице којем је органичено право кретања, а које је у могућности да се одазове на позив службеног лица за учешће у овом поступку, бити одржан у терминима одређеним у складу са мјерама и препорукама надлежних органа. Уводи се институт привременог заступника, те детаљно регулишу сви аспекти посебног поступка експропријације, права и обавезе субјеката који учествују у поступку, укључујући и привременог заступника и вјештака, те прописује да ће поступци који су започети по одредбама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто – пута и гасовода дионице Вукосавље – Брчко и Брчко – Рача, а које су важиле у моменту покретања посебног поступка експропријације, бити окончани у складу са тим одредбама.

16. Уредба са законском снагом о допуни Закона о Гарантном фонду Републике Српске

коју је израдило Министарство финансија, а предложила Влада Републике Српске и која је донесена 8. маја 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 44 од 8. маја 2020. године, а ступила на снагу наредног дана.

Њоме се прописују релевантни инструменти финансијске подршке и врше допуне Закона о Гарантном фонду Републике Српске, увођењем четири нова члана (7а, 7б,7в и 7г) којима се проширују функције Фонда, уводи категорија гарантних програма у општем економском интересу ради олакшавања приступа финансијским средствима и ублажавања посљедица посебних околности по привреду Републике Српске, те детаљно прописују права и обавезе Фонда у свим аспектима процеса управљања гарантним програмима, те друга релевантна питања.

17. Уредба са законском снагом о допунама Закона о здравственом осигурању

коју је израдило Министaрство здравља и социјалне заштите, а предложила Влада Републике Српске. Донесена је 8. маја 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 44 истог дана, а ступила на снагу 9. маја 2020. године.

Њоме се, уважавајући епидемиолошку ситуацију у Републици Српској, врши допуна Закона о здравствном осигурању увођењем новог члана 53а, којим се прописује да финансирање здравствене заштите за грађане Републике Српске који немају утврђено својство осигураног лица у обавезном здравственом осигурању за вријеме трајања ванредне ситуације или ванредног стања за територију Републике Српске, сноси Фонд здравственог осигурања Републике Српске, а средства за ову намјену обезбјеђују се из буџета Републике Српске.

Такође, допуна се врши и увођењем члана 85в, којим се прописује да финансирање здравствене заштите за грађане Републике Српске који немају утврђено својство осигураног лица у обавезном здравственом осигурању до дана ступања на снагу ове уредбе, обезбјеђује Фонд здравственог осигурања од дана проглашења ванредне ситуације за територију Републике Српске усљед пандемије вируса корона. Како је у погледу овог новог члана 85в ријеч о класичном ретроактивном дејству, при доношењу Уредбе са законском снагом и Одлуке о њеном пријевременом ступању на снагу, донесена је и Одлука о постојању општег интереса за одређивање повратног дејства одредбе члана 85в Закона о здравственом осигурању, која је такође објављена у истом издању Службеног гласника Републике Српске.   

18. Уредба са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске

донесена на приједлог Министарства финансија, односно Владе Републике Српске 14. маја 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 46. од 14. маја 2020. године, а ступила на снагу 15. маја 2020. године.

Њоме се успоставља Компензациони фонд Републике Српске, који преузима права и обавезе Фонда солидарности за обнову Републике Српске у дијелу који се односи на санирање посљедица и штете усљед ширења заразне болести проузроковане вирусом корона, а у складу са потребом прилагођавања појединим међународним стандардима и захтјевима иностраних донатора, зајмодаваца, односно кредитора.

Уредбом се дефинишу функције и надлежности Компензационог фонда, његов статус, дјелатност, организација, извори средстава, управљање и располагање намјенским средствима, те јавност рада, извјештавање и надзор над прикупљањем, додјелом, односно распоређивањем прикупљених намјенских средстава.

Корисници средстава из Компензациног фонда су предузетници, односно пословни субјекти који су претрпјели штету усљед пандемије вируса корона, Завод за запошљавање Републике Српске кроз субвенционисање доприноса за незапосленост проузроковане пандемијом вируса корона, здравствени сектор Републике Српске кроз финансирање увећаних трошкова насталих усљед пандемије, те запослени у јавном сектору који су обављали своју дужност у посебно отежаним условима пандемије вируса корона.

Права и одговорности оснивача Компензационог фонда, који ужива својство правног лица са јавним овлаштењима, врши Влада Републике Српске, а орган који непосредно руководи Компензационим фондом је Управни одбор од седам чланова, којег именује Влада Републике Српске.

Извори финансирања Компензационог фонда су буџетска средства Републике Српске, домаћи и инострани зајмови и кредити, домаће или иностране донације и друга средства у складу са посебним прописима. На интернет страници Владе Републике Српске објављују се мјесечни извјештаји о прикупљеним и додијељеним средствима са рачуна Компензационог фонда. Услове, кориснике, обим, критеријуме и друга питања од значаја прописује Влада својим актима, на приједлог Управног одбора Фонда, док надзор над прикупљањем и додјелом средстава Компензационог фонда врши радно тијело којим предсједава представник највеће опозиционе партије у Народној скупштини Републике Српске, те Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске.  Изузетак представљају средства из иностраних зајмова или кредита, над којима се надзор врши у складу са правилима и процедурама иностраних зајмодаваца или кредитора.

19. Уредба са законском снагом о измјенама и допунама Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID – 19 изазване корона вирусом

Израђивач Приједлога уредбе Министарство финансија, а предлагач Влада Републике Српске. Донесена је 14. маја 2020. године, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 46. истог дана, а ступила на снагу 15. маја 2020. године.

Њоме се интервенише у члан 12. претходно донесене Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед корона вируса,  објављене 10. априла 2020. године, увођењем става 2., којим се обавеза обезбјеђења средстава из Фонда солидарности за исплату плата, плаћање пореза и доприноса за привредне субјекте, којима је због одлуке штаба за ванредне ситуације забрањено обављање пословне дјелатности, продужава и на мјесец мај 2020. године.

И на крају,  потребно је дати и још пар напомена.

Осим што су ове уредбе објављене у Службеном гласнику Републике Српске, о њиховом доношењу и садржају јавност је редовно обавјештавана и путем средстава јавног информисања.

Такође, кад је ријеч о њиховом трајању, треба напоменути да ће три од деветнаест уредби престати да важе даном ступања на снагу Одлуке о укидању ванредног стања у Републици Српској, а то су Уредба са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске, Уредба са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима и Уредба са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игaра на срећу.

Уредба са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања већ је престала да важи 17. априла 2020. године, а остале уредбе ће остати у примјени док се не релизују Владине мјере, које су уредбама предвиђене или док се поједине одредбе ових уредби не преузму, односно уграде у текст закона који регулишу предметне области као што су Закони о основном, средњем и високом образовању, Закон о социјалној заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о заштити становништва од заразних болести и сл.

Такође, приликом доношења ових уредби водило се рачуна да се њима регулишу само она питања која су релевантна за ванредно стање.

У складу са ставом 2. члана 81. Устава Републике Српске, којим је прописано да се уредбе са законском снагом, односно одлуке о именовању и разрјешењу које предсједник Републике Српске доноси за вријеме трајања ванредног стања, подносе на потврду Народној скупштини Републике Српске чим она буде у могућности да се састане, поднесен је захтјев за сазивање ове сједнице Народне скупштине како би се провела расправа и приступило верификацији уредби са законском снагом које су донесене за вријеме трајања ванредног стања у Републици Српској.

Хвала на пажњи.